دوشنبه ۲۹ آذر۱۳۸۹

سوالات روانشناسي شخصيت

 

سوالات روانشناسي شخصيت

 

  نظريه ها و مفاهيم شخصيت / تأليف: دكتر يوسف كريمي / رشته هاي: علوم تربيتي و روانشناسي
فصل اول - سوالات 10 - 1
1- اين تعريف كه شخصيت سازمان پويايي جنبه هاي ادراكي و انفعالي و ارادي و بدني فرد آدمي است» از كيست؟

الف) ديدگاه مكاتب
ب ) شلدن
ج ) مدي
د ) فرگوسن

 

  2- از ديدگاه مكاتب شخصيت، نقاب يا ماسكي است كه فرد به چه منظور به چهره خود نهاده است؟

الف) درك فشارها
ب ) روابط متقابل
ج ) اعمال شيوه هاي تفكر
د ) سازش با محيط
 

 

  3- به نظر مدعي، شخصيت فرد چه موردي را مشخص مي كند؟

الف) مشابهتهاي رفتار افراد
ب ) راههاي تعامل افراد
ج ) الگوي همسازي فرد
د ) شيوه هاي تفكر فرد  

 

  4- از نظر فرگوسن، شخصيت مجموعه چه ويژگي هايي است؟

الف) جنبه هاي ارداكي و انفعالي
ب ) سازش با محيط
ج ) راههاي تعامل فرد
د ) الگوهاي رفتار و تفكر  

 

  5- به نظرمان، شخصيت ، مجموعه چه صفاتي در فرد است؟

الف) ادراكي _ انفعالي
ب ) علائق _ گرايشها _ جسماني
ج ) تواناييها _ علائق
د ) كل صفات فرد  

 

  6- از ديدگاه اتكينسون و هيلگارد، شخصيت چه نوع الگوهايي را دربر مي گيرد؟

الف) رفتار و تفكر
ب ) افكار و احساسات
ج ) احساسات و اعمال
د ) جسماني _ رواني  

 

  7- مهمترين عنصري كه در تعاريف شخصيت مطرح شده است كدام مورد است؟

الف) مجموعه ويژگيها
ب ) تمايز فرد از ديگران
ج ) تشخيص مشابهت هاي افراد
د ) سازمان پوياي ادراكي _ انفعالي  

 

  8- ضرورت مطالعه روانشناسي شخصيت چيست؟

الف) خودشناسي _ موضع گيري مناسب
ب ) خودشناسي _ مردم شناسي
ج ) مردم شناسي _ برخورد مناسب با ديگران
د ) طبقه بندي افراد _ مردم شناسي  

 

  9- اصطلاح شخصيت از نظر ريشه اي از چه لغتي گرفته شده است؟

الف) شاخصه
ب ) تشخيص
ج ) ماسك
د ) شخص  

 

  10- اگر روانشناسي علم مطالعه رفتار موجود زنده باشد، رابطه روانشناسي و شخصيت را چگونه برآورد مي كنيد؟

الف) شخصيت يكي از حوزه هاي جزيي روانشناسي است
ب ) شخصيت يكي از حوزه هاي مهم روانشناسي است
ج ) دستيابي به شخصيت هدف مطالعات روانشناختي است
د ) الف و ب  

 

  فصل دوم - سوالات 28 - 11
11- نخستين سنگ بناي شخصيت فرد از چه زماني گذاشته ميشود؟

الف) تولد
ب ) اولين برخورد با كودك
ج ) تشكيل نطفه
د ) 2 سالگي

 

  12- ناقلان اصلي صفات ارثي والدين به فرزندان كدام هستند؟

الف) كروموزوم ها
ب ) سلو لهاي جنسي
ج ) سلول هاي غيرجنسي
د ) ژنها  

 

  13- هر سلول معمولي بدن انسان داراي چه تعداد كروموزوم است ؟

الف) 44
ب ) 23
ج ) 46
د ) 48  

 

  14- فرزند چه نسبتي از خصوصيات خود را از پدرومادر مي گيرد؟

الف)4/1
ب )2/1
ج )3/1
د)5/1  

 

  15- كدام زوج كروموزومي تعيين كننده جنسيت فرد است؟

الف) بيست و يكم
ب ) اولين
ج ) بيست و دوم
د ) بيست و سوم  

 

  16- در سلولهاي جنسي چه تعداد كروموزم وجود دارد؟

الف) 23
ب ) 46
ج ) دو عدد
د ) 44  

 

  17- هنگامي كه كروموزم 21 داراي 3 كروموزم شود جنين دچار چه حالتي ميشود؟

الف) كلاين فلتر
ب ) دان
ج ) آكرومگالي
د ) دموي مزاج  

 

  18- كدام يك از عوامل زير مي توانند تغييرات ناگهاني و پيش بيني نشده بوجود آورند؟ الف) جهش _ تغييرات كروموزومي

الف) جهش _ تغييرات كروموزومي
ب ) تغييرات ارثي _ محيطي
ج ) جهش _ تغييرات محيطي
د ) مزاج _ جهش  

 

  19- اگر برانگيختگي و بازداري هر دو نيرومند باشند و هم ارز، چنانچه هر دوفرايند متحرك باشند، شخصيت حاصله چگونه خواهد بود؟

الف) صفراوي
ب ) دموي
ج ) سودايي
د ) بلغمي  

 

  20- در حالت بالا چنانچه هر دوفرايند متعادل و راكد باشند، فرد داراي چه مزاجي خواهد شد؟

الف) دموي
ب ) صفراوي
ج ) سودايي
د ) بلغمي  

 

  21- اگر برانگيختگي بيشتر از بازداري باشد شخصيت حاصله داراي چه مزاجي خواهد بود؟

الف) سودايي
ب ) دموي
ج ) صفراوي
د ) بلغمي  

 

  22- اگر بازداري و برانگيختگي هر دو ضعيف باشند فرد داراي چه شخصيتي خواهد بود؟

الف) سودايي
ب ) صفراوي
ج ) دموي
د ) بلغمي  

 

  23- به عقيده پاولف، تعامل فرايندهاي عصبي با تجارب محيطي چه موردي را بوجود مي آورد؟

الف) خوش
ب ) شخصيت
ج ) مزاج
د ) منش  

 

  24- عامل اصلي ايجاد كننده تعامل و برقرار كننده ثبات محيط داخلي بدن چيست؟

الف) غدد برون ريز
ب ) غدد درون ريز
ج ) ژنها
د ) كروموزمها  

 

  25- مهمترين غده درون ريز كدام است؟

الف) تيروئيد
ب ) جنسي
ج ) پاراتيروئيد
د ) هيپوفيز

26- هورمون رشد توسط چه غده اي ترشح ميشود؟
الف) هيپوفيز(قدامي)
ب ) هيپوفيز (خلفي)
ج ) جنسي
د ) فوق كليوي

27- تنظيم رشد استخوان ها، ذخيره نمودن پروتئين ها و تحريك قشري توسط چه غده اي صورت مي گيرد؟
الف) بخش خلفي هيپوفيز
ب ) بخش قدامي هيپوفيز
ج ) قشر خارجي فوق كليوي
د ) قشر داخلي فوق كليوي

28- ايجاد و رشد اسپرم در مردان و تخمك در زنان توسط چه هورموني صورت ميگيرد؟
الف) لاكتوژن
ب ) اكسي توكسين
ج ) تيروكسين
د ) محرك فوليكول  

  ادامه فصل دوم - سوالات 45 - 29
29- هورمونهاي لوتنين و پيترسين توسط چه غده اي ترشح مي شوند؟

الف) بخش قدامي هيپوفيز
ب ) تيروئيد
ج ) بخش خلفي هيپوفيز
د ) فوق كليوي

 

  30- كار اصلي كدام هورمون متعادل كننده متابوليسم است؟

الف) تيروتروپيك
ب ) تيروكسين
ج ) پاراتورمون
د ) آدرنالين  

 

  31- كمبود ترشح تيروكسين موجب چه اختلالي در فرد مي گردد؟

الف) گواتر
ب ) تتانوس
ج ) آكرومگالي
د ) كرتينيسم  

 

  32- وظيفه اصلي پاراتورمون چيست؟

الف) حفظ تعادل فسفر و كلسيم
ب ) ذخيره پروتئينها
ج ) متعادل كننده متابوليسم
د ) حفظ توازن مايعات  

 

  33- كمبود ترشح پاراتورمون موجب ايجاد چه بيماري خواهد شد؟

الف) كرتينيسم
ب ) داون
ج ) تتانوس
د ) كواشيوركور  

 

  34- ازديداد ضربان قلب و انعقاد خود و آزاد شدن قند از كبد _ انبساط ماهيچه هاي روده جزء وظايف كدام هورمون است؟

الف) آدرنالين
ب ) نوراپي نفرين
ج ) آندروژن
د ) پاراتورمون  

 

  35- ايجاد ميل جنسي توسط چه هورموني در زنان بوجود مي آيد؟

الف) آندروژن
ب ) پروژسترون
ج ) استروژن
د ) گونادوترفين  

 

  36- به نظر بقراط، افراد عصبي مزاج و تندخو داراي چه مزاجي هستند؟

الف) سودايي
ب ) بلغمي
ج ) دموي
د ) صفراوي  

 

  37- به نظر بقراط افراد خيالباف و ماليخوليايي داراي چه مزاجي هستند؟

الف) صفراوي
ب ) سوداوي
ج ) بلغمي
د ) دموي  

 

  38- به نظر بقراط افراد سرد و بي ثبات از نظر عاطفي چه مزاجي دارند؟

الف) بلغمي
ب ) صفراوي
ج ) سوداوي
د ) دموي  

 

  39- افراد خوش خلق و خوشگذران از چه مزاجي برخوردار هستند؟

الف) صفراوي
ب ) دموي
ج ) بلغمي
د ) سوداوي  

نوشته شده توسط مصطفی نجفی در 11:38 |  لینک ثابت   • 

جمعه ۱۴ آبان۱۳۸۹

درمان با لیتیوم

 

لیتیوم برای درمان کوتاه‌مدت و پروفیلاکتیک اختلال دوقطبی I استفاده می‌شود.

اثرهای داروشناختی

لیتیوم پس از بلع به‌طور کامل از لوله گوارش جذب می‌شود. غلظت سرمی در مورد فرآورده‌های استاندارد در عرض ۱ تا ۵/۱ ساعت و در مورد فرآورده‌های دارای رهش کنترل‌شده در عرض ۴ تا ۵/۴ ساعت به بیشترین مقدار خود می‌رسند. لیتیوم به پروتئین‌های پلاسمائی متصل نمی‌شود، متابولیزه نمی‌شود و از راه کلیه دفع می‌گردد. نیمه عمر پلاسمائی آن در ابتدا ۳/۱ روز است و پس از تجویز به مدت بیش از یک سال ۴/۲ روز می‌باشد. سد خونی - مغزی، تنها به آهستگی به لیتیوم اجازه عبور می‌دهد، که این مطلب نشان می‌دهد چرا یک بار مصرف بیش از حد، لزوماً باعث مسمومیت نمی‌شود و چرا مسمومیت طولانی‌مدت به آهستگی برمی‌گردد. نیمه عمر لیتیوم حدود ۲۰ ساعت است و پس از ۵ تا ۷ روز مصرف منظم، تعادل به‌وجود می‌آید. کلیرانس کلیوی لیتیوم در افراد مبتلا به نارسائی کلیه کاهش می‌یابد (در سالمندی شایع است). دفع لیتیوم در طی حاملگی افزایش می‌یابد اما پس از زایمان کاهش پیدا می‌کند لیتیوم در شیر و همچنین به مقدار بی‌اهمیتی در مدفوع و عرق ترشح می‌شود

کارآئی درمانی

اپیزودهای مانیا:

لیتیوم مانیای حاد را کنترل می‌کند. این دارو در حدود ۸۰% افراد مبتلا به اختلال دوقطبی I و در درصد نسبتاً کمتری از افراد مبتلا به مانیای مختلط با دیسفوریک، اختلال مانیای تندچرخ، سوءمصرف همزمان مواد، یا آنسفالوپاتی از عود جلوگیری می‌کند. لیتیوم به تنهائی در غلظت‌های درمانی، در عرض ۱ تا ۳ هفته اثر درمانی خود را ایجاد می‌کند. بنابراین برای کنترل حاد مانیا باید برای هفته‌های اول از تجویز یک بنزودیازپین‌ (مثل کلونازپام یا لورازپام) یا یک آنتاگونیست‌ گیرنده دوپامین (مثل هالوپریدول یا کلروپرومازین) نیز استفاده کرد.

لیتیوم در تقریباً ۸۰-۷۰% افراد مبتلا به اختلال دوقطبی I به‌عنوان پیش‌گیری طولانی‌مدت از اپیزودهای مانیا و افسردگی مؤثر می‌باشد (۱

-         اپیزودهای افسردگی:

-         لیتیوم در درمان اختلال افسردگی ماژور و افسردگی مربوط به اختلال دوقطبی I مؤثر است. لیتیوم در حدود ۸۰% افراد مبتلا به اختلال دوقطبی I، اثر ضدافسردگی نسبی یا کامل به‌وجود می‌آورد. بسیاری از افراد به‌عنوان درمان نگه‌دارندهٔ طولانی‌مدت بیماری دوقطبی خود یک لیتیوم و یک ضدافسردگی‌ را به‌طور همزمان دریافت می‌کنند. تقویت لیتیوم درمانی با والپروات یا کاربامازپین معمولاً به‌خوبی و با خطر کمی برای ایجاد مانیا، تحمل می‌شود

-          

 

هنگامی‌که یک اپیزود افسردگی در فردی که درمان نگه‌دارنده لیتیوم را دریافت می‌کند، به‌وجود آید، تشخیص افتراقی باید شامل هیپوتیروئیدی ناشی از لیتیوم، سوءمصرف مواد و نداشتن پذیرش نسبت به درمان با لیتیوم باشد. رویکردهای درمانی ممکن عبارتند از افزایش غلظت لیتیوم (تا ۱ تا ۲/۱ میلی‌اکی‌والان در لیتر)؛ افزودن هورمون تیروئید کمکی (مثل ۲۵ میلی‌گرم لیوتیرونین در روز) حتی اگر آزمایش عملکرد تیروئید طبیعی باشد؛ تقویت لیتیوم با والپروات یا کاربازمازپین؛ استفاده محتاطانه از ضدافسردگی؛ ECT، و روان‌درمانی. برخی از متخصصان گزارش کرده‌اند که تجویز ECT به فردی که لیتیوم می‌گیرد، خطر اختلال عملکرد شناختی را افزایش می‌دهد، اما این مسئله مورد بحث می‌باشد. هنگامی‌که اپیزود افسردگی فروکش می‌کند، در صورت تحمل از نظر بالینی، باید سایر داروها را به‌تدریج کاهش داد و لیتیوم را به‌صورت مونوتراپی ادامه داد.

درمان نگه‌دارنده:

درمان نگه‌دارنده با لیتیوم تقریباً همیشه پس از اپیزود دوم افسردگی یا مانیای اختلال دوقطبی I دارند، دارای سیستم‌های حمایتی ضعیفی هستند. در اپیزود اول عامل ایجادکننده‌ای وجود نداشته است، اپیزود اول شدیدی داشته‌اند، خطر زیادی برای خودکشی دارند، ۳۰ سال یا بیشتر سن دارند، اولین حمله آنها به‌صورت ناگهانی آغاز شده است، اولین اپیزود آنها مانیا بوده است یا مرد هستند. لیتیوم همچنین درمان مؤثری برای اختلال سیکلوتایمی شدید می‌باشد.

چندین مشاهده لزوم شروع درمان نگه‌دارنده پس از اولین اپیزود مانیا را نشان داده‌اند. اول اینکه هر اپیزودی از مانیا خطر اپیزودهای بعدی را افزایش می‌دهد. دوم اینکه در بین افرادی که به لیتیوم پاسخ می‌دادند، ولی پس از اینکه مصرف آن را متوقف کردند و دچار عود شدند، دیگر در اپیزودهای بعد به لیتیوم پاسخ نمی‌دادند.

پاسخ به درمان با لیتیوم به‌گونه‌ای است که ادامه درمان نگه‌دارنده اغلب با افزایش کارآئی و کاهش مرگ و میر همراه می‌باشد. بنابراین اگر پس از یک دوره نسبتاً کوتاه از درمان نگه‌دارنده با لیتیوم، اپیزودی از افسردگی یا مانیا ایجاد شود، لزوماً به معنی شکست درمانی نمی‌باشد. البته ممکن است که پس از چند سال استفاده موفقیت‌آمیز، درمان با لیتیوم کم‌کم اثر خود را از دست بدهد. اگر این مسئله اتفاق افتد، درمان کمکی با کاربامازپین یا والپروات ممکن است مفید باشد.

دوزهای نگه‌دارنده‌ لیتیوم را اغلب می‌توان به شکلی تنظیم کرد که غلظت‌های سرمی یا پلاسمائی تا حدودی کمتر از آنچه برای درمان مانیای حاد لازم است حاصل شود. اگر قطع مصرف لیتیوم لازم شود، باید دوز را به آهستگی کاهش داد و قطع کرد. قطع ناگهانی درمان با لیتیوم با افزایش خطر عود سریع اپیزودهای مانیا یا افسردگی همراه است

دوزاژ و رهنمودهای بالینی

- بررسی طبی اولیه:

 

قبل از تجویز لیتیوم، یک پزشک غیر روانپزشک باید معاینه جسمی آزمایشگاهی روتین را به انجام رساند. بررسی آزمایشگاهی باید شامل اندازه‌گیری غلظت کراتینین سرم (یا اگر پزشک دلیلی

برای نگرانی درباره عملکرد کلیه داشته باشد، غلظت کراتینین ادرار ۲۴ ساعته) ارزیابی الکترولیتی، آزمایش عملکرد تیروئید (هورمون تحریک‌کننده تیروئید، تری‌یدوتیرونین و تیروکسین)، شمارش کامل سلول‌های خون، ECG، و یک آزمایش حاملگی در زنان در سنین باروری باشد.

-         دوزهای تجویزی:

-         در ایالات متحده، فرمولاسیون‌های لیتیوم عبارتند از کپسول‌های ۱۵۰، ۳۰۰ و ۶۰۰ میلی‌گرمی کربنات لیتیوم با رهش منظم (regular-release)؛ قرص‌های ۳۰۰ میلی‌گرمی کربنات لیتیوم با رهش کنترل‌شده؛ و شربت سیترات لیتیوم با غلظت ۸ میلی‌اکی‌والان در ۵ میلی‌لیتر.

-         دوز شروع برای بیشتر افراد بزرگسال ۳۰۰ میلی‌گرم فرمولاسیون با رهش منظم سه بار در روز است. دوز شروع در افراد سالمند یا افراد مبتلا به نارسائی کلیه باید ۳۰۰ میلی‌گرم یک بار یا دو بار در روز باشد. دوز نهائی بین ۹۰۰ و ۱۲۰۰ میلی‌گرم در روز، معمولاً غلظت درمانی ۶/۰ تا ۱ میلی‌اکی‌والان در لیتر، و دوز ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ میلی‌گرم در روز معمولاً غلظت درمانی ۸/۰ تا ۲/۱ میلی‌اکی‌والان در روز را به‌وجود می‌آورد. دوز نگه‌دارنده را می‌توان در دو یا سه دوز منقسم از فرمولاسیون با رهش منظم یا در یک دوز منفرد از فرمولاسیون پیوسته - رهش تجویز کرد که معادل دوزهای ترکیبی روزانه از فرمولاسیون با رهش منظم می‌باشد. استفاده از دوزهای منقسم ناراحتی معده را کاهش می‌دهد و از تک‌غلظت‌های بسیار بالای لیتیوم جلوگیری می‌کند.

-         غلظت سرمی و پلاسمائی:

اندازه‌گیری غلظت سرمی و پلاسمائی لیتیوم روش استانداردی برای ارزیابی است، و این مقادیر مبنائی برای تیتراسیون می‌باشند. غلظت لیتیوم را باید به‌طور معمول هر ۲ تا ۶ ماه اندازه گرفت، و در افرادی که مشکوک به نپذیرفتن داروی تجویزشده هستند، علایم مسمومیت را نشان می‌دهند، یا در حال تنظیم دوز می‌باشند باید آن را فوراً اندازه‌گیری کرد.

شایع‌ترین راهکارها عبارتند از ۱ تا ۵/۱ میلی‌اکی‌والان در لیتر برای درمان مانیای حاد و ۴/۰ تا ۸/۰ میلی‌اکی‌والان در لیتر برای درمان نگه‌دارنده. احتیاطات و عوارض جانبی

کمتر از ۲۰% افرادی که لیتیوم می‌گیرند دچار هیچ عارضه جانبی نمی‌شوند، و ۳۰% افرادی که لیتیوم می‌گیرند دچار عوارض جانبی قابل‌توجهی می‌شوند. شایع‌ترین عوارض جانبی لیتیوم درمانی عبارتند از ناراحتی معده، افزایش وزن، تومور، خستگی و اختلال شناختی خفیف (

تداخلات داروئی

تداخلات داروئی لیتیوم در جدول اطلاعات بالینی داروهای سه‌حلقه‌ای و چهارحلقه‌ای خلاصه شده‌اند.

جدول اطلاعات بالینی داروهای سه‌حلقه‌ای و چهارحلقه‌ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ژنریک

 

 

محدوده دوز معمول بزرگسالان (میلی‌گرم در روز)

 

 

ایمی‌پرامین

 

 

۳۰۰-۱۵۰ (شامل ترکیب والد و متابولیت دزمتیل)

 

 

دزی‌پرامین

 

 

۳۰۰-۱۵۰ (شامل ترکیب والد و متابولیت دزمتیل)

 

 

تری‌میپرامین

 

 

۲۰۰-۱۵۰

 

 

آمی‌تریپتیلین

 

 

۳۰۰-۱۵۰ (شامل ترکیب والد و متابولیت دزمتیل)

 

 

نورتریپتیلین

 

 

۱۵۰-۵۰

 

 

پروتریپتیلین

 

 

۶۰-۱۵

 

 

آموکساپین

 

 

۴۰۰-۱۵۰

 

 

دوکسپین

 

 

۳۰۰-۱۵۰ (شامل ترکیب والد و متابولیت دزمتیل)

 

 

ماپروتیلین

 

 

۲۲۵-۱۵۰

 

 

کلومیپرامین

 

 

۲۵۰-۱۵۰

 

 

نوشته شده توسط مصطفی نجفی در 13:20 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۳۱ مرداد۱۳۸۹

هویت جنسی و نقش پذیری جنسی

هویت جنسی و نقش پذیری جنسی

در یک فرایند پیچیده و بسیار حیرت انگیز زندگی انسان شکل میگیرد از نقطه ی کوچکتر از نقطه ی آخر این پاراگراف داستان زندگی من و شما و هزاران انسان دیگر شروع می شود .

در جدال برای بارور شدن تخمک جنسیت ما مشخص میشود و شاید بتوان گفت جنسیت همواره برای بشر مهمترین بخش زندگی بوده چرا که با آن زندگی شخص شکل می گیرد ، نام ، نوع پوشش ،نقش های اجتماعی و.....

حتی در این قرن و حتی در جوامع صنعتی و پیشرفته هنوز تمایزو تفاوت های جنسیتی را آشکارا نظاره می کنیم .

گشتی درسیر تحول و رشد جنسی انسان برای درک بهتر مطلب حایز اهمیت است .

واقعا چگونه ما به چنین درکی از جنسیت خود می رسیم ؟

تا قبل از دو سالگی کودک هیچ برداشتی از دختر و پسر بودن ندارد وقتی به دوسالگی میرسد از وجود دخترها و پسرها آگاه می شود و تفاوت فیزیکی پدر و مادر را درک می کنند رفته رفته می فهمند که لباس و رفتار مردانه و زنانه کدام است و به تدریج از نقشهای سنخی نیز آگاه می شوند بطور مثال اگر کسی کامیون براند و در تیم آتش نشانی باشد قطعا مرد است اگر کسی ظرف بشوید و غذا بپزد قاعدتا زن است .

در سه سالگی اسباب بازی های سنی جنسیتی (عروسک ، ماشین ) را انتخاب می کند و نقش های سنخی ( پرستار در برابر پزشک ) را ایفا می کنند ، در این سن در انتخاب اسباب بازی و نقش های مرتبط با جنس جا به جایی زیادی دیده می شود پسرها همان قدر با عروسک راحت بازی می کنند که دخترها بازی می کنند .

با رسیدن به پنج سالگی این موقعیت معمولا تغییر می کند پسری که دوست دارد لباس دخترانه بپوشد و لباس بر تن عروسک کند و دختری که دوست دارد لباس پسرانه بپوشد و با تفنگ بازی کند از سوی خانواده مورد انتقاد قرار می گیرد پسرها وانمود می کنند سوپرمن و هیولا هستند و دخترها پرنسس یا راهبه هستند .

تفاوت های جنسی در بازی نیز آشکار می شود ، پسرها نقش های بیرون از خانه را بازی می کنند و از فضای فیزیکی بیشتری سود می برند در بازی های پر سر و صدا و زد و خورد شرکت می کنند ، دخترها بیشتر در نقش های که جنبه ی کمکی و پرورشی دارند مثا نظافت ، بچه داری و .....در این سن هنوز هر دو جنس در موقع بازی خیلی با هم مخلوط می شوند گرچه رجحان همبازی هم جنس رفته رفته آشکار می شود .

در سن هفت سالگی به احساس ثبات جنسیتی دست می یابند یعنی اینکه به کدام جنس تعلق دارند و جنس آنان در طول زندگی ثابت می ماند (دقیقا مثل ثبات شی در دوساگی) ولی انعطاف پذیری در نقش جنسیتی را دارند !!!!

بله توان انعطاف پذیری نقش جنسی را دارند بین هویت جنسی و نقش پذیری جنسی تفاوت بسیاری ست ، هویت جنسی به برداشت شخص از زن یا مرد بودن خود است که طبیعت و نهاد در انسان گذاشته و انسان در آن دخل و تصرفی ندارد ولی نقش جنسیتی فراگیری آن دسته از خصوصیات و رفتارهایی ست که فرهنگ هر جامعه برای زنان و مردان مناسب می داند بنابراین نقش آموزی جنسی ساخته فرهنگ هر جامعه است طبق نظریه ساندار بم در طرحواره ی جنسی کودک یاد میگیرد با عدسی های جنسیتی اکتسابی از فرهنگی که رشد نموده دنیا را ببیند .

آنچه مسلم است باورهای جنسی هر جامعه ای متفاوت است و تاثیر عمیقی بر بازی ، حافظه ، خصایص ،سلایق ، انتخابها ، و کل زندگی ما دارد ، ما با یک سری کلیشه های جنسیتی رشد می کنیم و زندگی می کنیم ، کلیشه ها چارچوب هایی که دخترها و پسرها و زنان و مردان در یک چارچوب بافت فرهنگی ای که در آن زندگی می کنند باید به آن شبیه باشند .

کلیشه ها مشکلات بیشماری به همراه دارند :

- توصیف نادرستی از دختر و پسر دارند مثلا این ادعا که همه ی پسرها درشت تر و قوی تر از دخترها هستند یا دخترها ظریف تر از پسرها درست نیست و مورد نقض بسیار دارد

- محدوده ی تعریفی که دختر یا پسر را ارایه می دهد بسیار بسته است افرادی که در این محدوده قرار نمی گیرند صرفا چون با دیگران فرق دارند مورد انتقاد قرار می گیرند

- کلیشه سبب تداوم خصوصیات قراردادی می شود که بسیاری از آنها مطلوب نمی باشد این ادعا که پسرهای واقعی قوی و پرخاشگرند ولی دخترها غیرفعال وآرام هستند و دعوا نمی کنند مشکلات زیادی به همراه دارد ممکن است پسرها خیلی به قدرت فیزیکی خود متکی شوند و دخترها در غیر فعال بودن راه افراط بروند بطوریکه جامعه ای ایجاد شود که دچار انباشتگی مردان متخاصم و زنانی غیر فعال و منفعل شود مشکل دیگر مثل حساسیت و هیجان پذیری زنان که زنان ملزم به بیان آن و مردان ملزم به واپس رانی آن هستند ، زنان را در معرض آسیب قرار می دهد و زندگی مشترک آنها را آشفته و مردان را از توانایی فهمیدن دلیل آشفتگی همسرانشان محروم می سازد و در نتیجه مردان و زنان نخواهند توانست دوست و همراه واقعی یکدیگر باشند

- کلیشه ها سبب محدود شدن نقش ها می شود اگر قرار باشد زنان نان آور باشند که اکثرا هستند پس مردان باید به خانه داری و پرستاری بچه مشغول شوند ، کلیشه ها سبب محدود شدن دامنه مشاغل و حرفه های دسترسی پذیر برای مردان و زنان می شود ، مردان می توانند پرستاران وبی شوند و معلم مرد در مدارس ابتدایی که به شدت هم مورد نیاز است و زنان مهندسان و دانشمندان ورزیده ای می توانند باشند .

مساله ی مهم برای کودکان آن است که به نحوی پرورش یابند که به دور از کلیشه ها بتوانند آزادانه حرفه ی خود را انتخاب کنند هرچند مفاهیم مربوط به نقش جنسیتی به آهستگی در حال تغییر است و ظاهرا تکوین آن آغاز شده ، آمیختن تدریجی صفات و نقش های مذکر و مونث و ایجاد آندروژنی ( مذکر و مونث در یک قالب ) است .

صفات مذکر بر اثبات وجود تاکید دارد :رهبری ،سلطه ، استقلال ، رقابت جویی و فردیت

صفات مونث بر یکپارچگی تاکید دارد :همدردی ، محبت و تفاهم .

کودکانی که نه ویژگی های جنس مذکر و نه مونث را داشته باشند نامتمایز خوانده میشوند نه دارای یکپارچگی هستند و نه اثبات .

و اما کودکان آندروژنی هم از میزان بالای اثبات وجود و هم یکپارچگی برخوردارند یعنی هم صفات مذکر و هم مذکر .

بنابراین طبقه بندی نقش های سنخی جنسیتی چهار گروه را شامال می شود :

ـ مردانه

ـ زنانه

ـ متمایز

ـ آندروژنوس

اثبات وجود بالا باشد و یکپارچگی پایین ( مردانه ) یکپارچگی بالا باشد و اثبات وجود پایین (زنانه ) نه اثبات وجود داشته باشد و نه یکپارچگی ( نامتمایز ) هم یکپارچگی بالا و هم اثبات وجود (آندروژنی )افراد آندرژنی از لحاظ نقش ، فاقد سنخ بندی جنسیتی هستند هر چند از لحاظ فیزیکی مشخصا مرد یا زن هستند آنها رفتارشان را با موقعیت سازش می دهند و خود را با تعاریف فرهنگی مرد و زن محدود نمی کنند جنسیت خود را کاملا قبول دارند و نقش خود را یک انسان می دانند بسیار دیده می شود چه بسیار زنانی که به عنوان حمایت از حقوق زنان جنسیت خود را نادیده میگیرند و گمان می برند با حل شدن در هویت و نقش جنسیتی مردانه معنا می یابند و به خود معنا میدهند که در نهایت دچار مشکلات روحی و ناهماهنگی های شناختی می شوند ، زن آندروژنی در عین حال که از مراقبت کودک و کارهای منزل احساس وبی دارد از تعویض روغن ماشین خود یا بنزین زدن یا مشاغل سخت احساس ناراحتی نمی کند ، مرد آندروژنی نیز از مراقبت و نگهداری کودک . انجام امور منزل احساس ناراحتی نمی کند .

ما در جهانی زندگی میکنیم که فکر میکنم سخت ترین کار رسیدن به تعادل است با توجه به مطالب فوق به خصوص رسیدن به تعادل جنسیتی سخترین تلاش نه فقط برای خودمان که برای پرورش نسل آینده است و این مهم امکان پذیر نیست مگر با آگاه سازی به خصوص مادران که همواره قلب تپنده ی جامعه هستند و همواره مخاطب اصلی رسانه ها اعم از غربی و شرقی ، سیاسی و غیر سیاسی ، اخلاقی و غیراخلاقی ، خبری و تبلیغاتی و......

آگاه باشیم و هوشیار که در این بازار شلوغ در این دنیای پر زرق و برق وظیفه ی اصلی ومقدس و خطیر ما پرورش و تربیت انسانهایی به نام واقعی کلمه است فراموش نکنیم زودتر از آنچه فکر می کنیم زمان را از دست می دهیم .

نوشته شده توسط مصطفی نجفی در 12:6 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه ۵ فروردین۱۳۸۹

بنیان گذاران مکاتب روانشناسی

نام نظریه          نظریه پرداز         ملیت         تحصیلات

 

 

روانکاوی :  زیگموند فروید  /   اتریش /    روانپزشک

روانشناسی فردی:  آلفرد آدلر /   اتریش    /    روانپزشک

روانشناسی فردی :   آلپورت /  آمریکا  /   روانشناس

روانشناسی تحلیلی :  کارل یونگ /  سوییس/  روانپزشک

روانشناسی وجودی  :   رولومی /  آمریکا /  روانشناس

روانکاوی اجتماعی :   کارل هورنای /  آلمان /  روانپزشک

میان فردی :   سالیوان  /    آمریکا  /   روانپزشک

روانی – اجتماعی  :   اریکسون  / آلمان /  روانپزشک

روانکاوی انسان گرا :  اریک فروم / آلمان / جامعه شناس – روانشناس

تحلیل رفتاری  :  اسکینر /  آمریکا  /  روانشناس

اجتماعی – شناختی :  بندورا /   کانادا  /  روانشناس

گشتالت درمانی   :   پرز  /    آلمان  /    پزشک

شناختی – اجتماعی  :  جولیان راتر /  آمریکا /  روانشناس

عقلانی – عاطفی :  آلبرت آلیس  /  آمریکا  /   روانشناس

کل نگر – پویشی :  آبراهام مزلو  /  آمریکا  / روانشناس

سازه های شخصی  :  جرج کلی /  آمریکا   /  روانپزشک

واقعیت درمانی  :  ویلیام گلاسر  /   آمریکا  /  روانشناس

نظریه گروهی :  مورینو /  رومانی  /   پزشک

نظریه صفات :   کتل  /  انگلیس  / روانشناس

نظریه صفات :  آیزنک /   آلمان /  روانشناس

نظریه میدانی  :   لوین /   آلمان  /  روانپزشک

نظریه سرشتی ذات:  شلدن /  آمریکا /  روانشناس 

 نظریه روابط شئ :  ملانی کلین ( کلاین) /  سوییس /  روانپزشک

تحلیل ارتباط محاوره ای :  اریک برن /  کانادا  / روانپزشک

نظریه التقاطی :  گاردنر –  مورفی /  آمریکا /  روانشناس

نظریه ارگانیسمی :  گلدنشتاین  / آلمان  / روانپزشک

نظریه نیازها : هنری مورای / آمریکا /   پزشک –  شیمی دان  

نظریه انگیزه – پاسخ :   دالارد – میلر  /  آمریکا  /   جامعه شناس – روانشناس

نظریه هیجان خواهی: زاکرمن     ----------      ----------

 

نوشته شده توسط مصطفی نجفی در 12:25 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه ۲۷ اسفند۱۳۸۸

شروع روانشناسی در ایران و زندگی نامه مختصر دکتر شاملو

آغاز روانشناسی در ایران

روانشناسی با عنوان علم النفس در ایران

روانشناسی تحت عنوان علم النفس یا اخلاق ، بیش از هزار سال به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی فلسفه در مراکز علمی ایران تدریس شده است. از رازی و ابن سینا و ناصر خسرو تا ملاصدرا کمتر متفکری را سراغ داریم که در آثار خود به این علم نپرداخته است. در آثار این دانشمندان نه تنها مباحث اصلی روانشناسی مانند احساس ، ادراک ، عاطفه ، تفکر ، تخیل و تواناییهای ذهنی مورد بحث قرار گرفته ، بلکه حتی با روشهای تمثیلی و شبه تجربی در مورد نظریه‌های معارض در زمینه‌های احساس و ادراک یا لذت و الم داوری شده است.

روانشناسی به عنوان یکی از علوم طبیعی ایران

غرب سنت ارسطویی روانشناسی را چند صد سال بعد با آغاز رنسانس پذیرا شد. اما تا اوایل سده نوزدهم روانشناسی مغرب زمین بخشی از فلسفه باقی ماند، با مباحثی کم و بیش شبیه آنچه در روانشناسی سنتی ایران مطرح بود. با این حال خیزش موج انقلاب صنعتی در اروپا ، روانشناسی آن سامان را به صورت یکی از علوم طبیعی در آورد، در حالی که در ایران کندی آهنگ رشد اجتماعی و علمی و فنی سبب شد که روانشناسی ایران در همان حد سنتی متوقف شود.

تنها پس از تأسیس دارالمعلمین و دانشگاه تهران و بویژه دانشسراهای مقدماتی و دانشسرای عامی بود که روانشناسی به صورت یکی از علوم جدید ایران مطرح شد. دکتر علی اکبر سیاسی و دکتر محد باقر هوشیار را باید از نخستین پیشتازان روانشناسی در ایران دانست. کتاب دکتر سیاسی تحت عنوان علم النفس یا روانشناسی از لحاظ تربیت و کتاب دکتر هوشیار تحت عنوان سنجش هوش یا روانشناسی عملی تقریبا بطور همزمان انتشار یافتند.

روانشناسی ایران از دهه 1340 به بعد

به رغم رونق و شکوه آغازین ، تا اوایل دهه 1340 فعالیت چشمگیری در روانشناسی وجود نداشت و این علم یا به عنوان بخشی از برنامه‌های رشته فلسفه و علوم تربیتی و یا به صورت بخشی از دوره‌های تربیت معلم تدریس می‌شد. دهه 1340 را باید دهه گسترش سازمانی روانشناسی در ایران نامید، چون طی این ده سال دوره لیسانس روانشناسی نخست در دانشگاه تهران و بعدها در سایر دانشگاههای ایران تأسیس گردید. در دانشگاه تهران دوره فوق لیسانس روانشناسی بوجود آمد و مؤسسه روانشناسی بنیان گذارده شد. برخی از این تحولات حاصل کوششهای دکتر محمود صناعی بود که در همان دوره پا به صحنه روانشناسی ایران گذاشت. خدمت بزرگ دکتر صناعی ترجمه کتاب اصول روانشناسی نوشته فرمان مان در سال 1342 بود.

در سال 1344 دکتر سعید شاملو بنیان گذار روانشناسی بالینی ایران اولین کلینیک مرکز مشاوره و راهنمایی در دانشگاه تهران را تأسیس کرد و بعدها بتدریج چنین مراکزی در دیگر دانشگاهها تأسیس شد. با گسترش دوره‌های روانشناسی در دانشگاههای کشور کوششهای فراوانی در زمینه تألیف و ترجمه مکتب درسی در این رشته به عمل آمد. از آن جمله اصول روانشناسی عمومی (1348) تالیف دکتر سیروس عظیمی ، کلیات روانشناسی علمی (1349) به ترجمه دکتر امیر هوشنگ مهریار و دکتر رضا شاپوریان. اصول روانشناسی (1352) به ترجمه و اقتباس دکتر محمد ساعتچی.

روانشناسی ایران و پژوهش

پژوهش در روانشناسی جایگاه ضعیفی داشته است. به شهادت کتب و مجلاتی که از بدو رواج روانشناسی نوین در ایران انتشار یافته ، صرفنظر از تحقیقات پراکنده در زمینه استعدادها و شخصیت در سایر زمینه‌ها پژوهشهای جمعی صورت نمی‌گرفت. دکتر محمد قی براهنی علاوه بر انتشار کتابهایی در حوزه پژوهش و آزمونها همچون کتاب مبانی نظری آزمونهای روانی و کتاب روان آزمایی نخستین گامها را در راه فعالیتهای آزمایشی و تجربی یا به بیان دقیقتری ، علمی شدن مفهوم پژوهش و تحقیق در این شاخه از دانش بشری برداشت. نخستین اقدام برای تهیه هنجاریابی آزمونها بویژه آزمونهای شناختی در این مسیر قرار داشت. ضرورت وجود این قبیل آزمونها در وزارت علوم و نیز آموزش و پرورش و همچنین برای بسیاری از برنامه ریزیهای آموزشی کلان کشوری از دیر زمان احساس می‌شد.

روانشناسی ایران در دهه‌های اخیر

روانشناسی ایران در دهه‌های اخیر پیشرفت خوبی داشته است. در چند دانشگاه دیگر رشته روانشناسی در مقاطع مختلف تأسیس شده است. مهمترین رخدادهای روانشناسی در طول دهه‌های اخیر تجدید حیات نوین روانشناسی ایران توسط دکتر سعید شاملو بوده است. همچنین ایشان از پیشگامان طراحی سازمان نظام روانشناسی بوده‌اند. از لحاظ کاربرد علم روانشناسی نیز ، در حیطه‌های مختلف گسترش خوبی مشاهده می‌شود، بطوری که در مراکز و مؤسسات و کارخانجات بزرگ حضور بخش روانشناسی احساس شده و برخی از این مراکز و ادارات و کارخانجات اقدام به تأسیس واحد روانشناسی کرده‌اند. کلینیکهای مشاوره و روان درمانی چه به صورت دولتی و خصوصی گسترش پیدا کرده و آگاهیهای عمومی در ارتباط با نقش روانشناسی در زندگی با انجام اطلاع رسانیهای مختلف افزایش یافته است.

 

 

مختصری از زندگی نامه پرفسور شاملو

 پروفسور سعید شاملو، بنیان گذار روانشناسی بالینی ایران، در سال 1308 در ملایر چشم به جهان گشود. پس از طی دوران دبستان و دبیرستان برای ادامه ی تحصیل به کشور آمریکا رفت. در آنجا در دانشگاه جورج واشنگتن ، دانشگاه ایالتی واشنگتن و دانشگاه ایلی نویز به دریافت درجات کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در روانشناسی بالینی و فوق دکتری در روان درمانی نایل آمد. سپس در آمریکا دو سال با سمت استادیاری به تدریس پرداخت و نیز در بخش روانپزشکی  بیمارستان ایلی نویز به عنوان روانشناس بالینی بخش، به  فعالیت پرداخت.

    پس از بازگشت به ایران،از سال 1340 تا 1342  در دانشکده پزشکی شهید بهشتی (دانشگاه ملی ایران) به تدریس و تحقیق و فعالیت بالینی پرداخت. از سال 1342 تا 1373  در دانشگاه تهران، سپس دانشگاه علوم پزشکی تهران با سمت های استادیاری ، دانشیاری و استادی به تدریس و تحقیق و ارایه خدمات بالینی اشتغال داشت. در سال 1373 ، گروه روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی را تاسیس کرد و از آن سال استادی و مدیریت همان گروه را بر عهده داشت.

     پروفسور سعید شاملو بانی تجدید حیات انجمن روانشناسی ایران بوده و در دوره های اول، دوم و پنجم ریاست هیات مدیره انجمن را نیز بر عهده داشتند. ایشان همچنین از پیشگامان طراحی سازمان نظام روانشناسی بود.

     پروفسور سعید شاملو از سوی «مرکز بین المللی شرح حال نویسی» (IBC) در کمبریج انگلستان به عنوان نامزد مرد سال 2004 انتخاب شدند.  این عنوان تنها به معدودی از برگزیدگان اعطا می گردد که دستاوردها و پیشگامی آنها در جامعه بین المللی برجسته باشد و انتخاب پروفسور شاملو از میان دهها هزار فرد لایق دیگر ، به درستی نشاندهنده قدر و ارزش اقدامات علمی ایشان است.

برگزاری دومین کنگره بين‌المللي روان درمانی در شرق و كفتگوي بين تمدنها كه بيش از 60 مهمان از تمام قاره هاي جهان در آن شركت داشته اند ، برجسته ترین فعالیت علمی پروفسور شاملو در آخرین پاییز زندگانی وی بود. پروفسور  شاملو ریاست و سمت دبیر کمیته علمی این کنگره  را بر عهده داشتند.

     پس از برگزاری دومین کنگره بین المللی روان درمانی در شرق ، تعهد علمی و حساسیت پروفسور شاملو  به مسایل  حرفه ای،  وی را، که سالها از بیماری قلبی رنج می برد و لازم بود از هر فعالیت همراه با استرس دوری جوید، برای چندمین بار روانه بیمارستان کرد. اما تن خسته و رنجور بنیان گذار روانشناسی بالینی ايران، که هفته ها بی خوابی و فشار روانی را تحمل کرده بود، اینبار توان مقابله با بیماری را نداشت. دکترشاملو يك هفته پس از برگزاري این كنگره بين‌المللي دچار حمله قلبي شد.

    پروفسور شاملو بلافاصله پس از ترخيص از بيمارستان و با وجود توصيه پزشك معالج مبنی براستراحت، به دانشگاه مراجعه كرد تا به امور جاري گروه، دانشجويان و انجمن روانشناسي ايران رسيدگي كند. چند روز پس از مراجعت به دانشگاه بار دیگر دچار حمله قلبي شد و از آن پس در بيمارستان بستري بود تا سرانجام در صبحگاه روز دهم دی ماه 1383 قلبی که به دلها آرامش می بخشید به آرامش ابدی پیوست. روز یازدهم دی ماه، دانشجویان پروفسور شاملو که بسیاری از آنها خود به کسوت استادی درآمده اند با پدر روانشناسی بالینی وداع گفتند و ایشان را تا قطعه هنرمندان بهشت زهرا بدرقه نمودند.

 

 

خدمات پروفسور شاملو به اختصار

الف : تالیف و ترجمه کتب زیر:

 • بهداشت روانی
 • روان شناسی بالینی
 • روش های نو در روان کاوی
 • کاربرد روان درمانی
 • مکاتب و نظریه های شخصیت
 • آسیب شناسی روانی
 • روش تهیه شرح حال
 • مصاحبه تشخیصی
 • تاریخ علم روان شناسی
 • روان درمانی کودک
 • شخصيت ايراني (ناتمام )

ب : تالیف بیش از یکصد مقاله نظری و پژوهشی در روانشناسی

 ج : تاسیس اولین کلینیک مرکز مشاوره و راهنمایی در دانشگاه تهران در سال 1344

 د : راه اندازی اولین دوره ی فوق لیسانس و دکتری روانشناسی بالینی در ایران

 ه : برگزاری دومین کنگره بین المللی روان درمانی در شرق

 

سمت های پروفسور شاملو در چند موسسه:

·        ·         بانی تجدید حیات و رئیس چند دوره از هیات مدیره  انجمن روانشناسی ایران

·        ·         عضو آکادمی علوم نیویورک از سال 1976

·        ·         عضو انجمن روانشناسی آمریکا (APA) از سال 1970

·        ·         عضو انجمن روان درمانی آمریکا از سال 1972

·        ·         عضو انجمن هیپنوتیست های آزمایشگاهی از سال 1967

·        ·      عضو مشاوره در هیات تحریه دایره المعارف بین المللی روان کاوی، روان پزشکی ، اعصاب و روان شناسی از سال 1973

برگرفته از انجمن روان شناسي ايران

 

نوشته شده توسط مصطفی نجفی در 22:16 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۱۵ دی۱۳۸۸

اینم سوال برا روش تحقیق.

رفتاري ـ رشته علوم تربيتي

 

  سوالات 1 تا 30


1- اوّلين مرحله از مراحل روش علمي چه مي باشد ؟
الف ) جستجوي پيشينه
ب ) پي بردن به مسابه
ج ) تدوين فرضيه
د ) مشاهده و آزمون فرضيه

2- آزمون فرضيه پژوهشي بر ماهيت .............. استوار است ؟
الف ) آمون آماري
ب ) مساله پژوهش
ج ) فرضيه مخالف
د ) ابراز تحقيق

3- كداميك از موارد زير جزو گزاره هاي تحقيق بشمار مي آيد ؟
الف ) هدف تحقيق
ب ) فرضيه تحقيق
ج ) سوال تحقيق
د ) همه موارد

4- براي بيان هدف تحقيق معمولاً بايد از يك فعل .................. استفاده كرد ؟
الف ) ماضي
ب ) قابل مشاهده
ج ) كششي
د ) علني

5- حدس بخردانه درباره رابطه بين دو يا چند متغير كه به صورت اخباري بيان مي شود ............. مي گويند ؟
الف ) فرضيه تحقيق
ب ) سؤال تحقيق
ج ) مساله تحقيق
د ) فرضيه آزمايي

6- فرض آماري رابطه بين متغير ها را بر حسب ................ بيان كنيد ؟
الف ) شاخص ها
ب ) پارامترها
ج ) فرضيه ها
د ) هدفها

7- ويژگي اساسي يك سازه در چيست ؟
الف ) تجريد ( انتزاع )
ب ) عيني بودن
ج ) پيچيده بودن
د ) غير قابل دسترس بودن

8- تعريفي كه بر ويژگي هاي قابل مشاهده استوار باشد چه نوع تعريفي است ؟
الف ) تعريف سازنده
ب ) تعريف عيني
ج ) تعريف عملياتي
د ) تعريف علمي

9- زماني كه هوش اينگونه تعريف مي گردد : بررسي فرايند تفكر فرد هنگام مواجهه با مساله چه نوع تعريفي بكار رفته است ؟
الف ) تعريف عملياتي آزمايشي
ب ) تعريف عملياتي پويا
ج ) تعريف عملياتي اندازه پذير
د ) تعريف عملياتي ايستا

10- به متغير كمي يا كيفي كه جهت يا ميزان رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته را تحت تاثير قرار مي دهد ........... گويند ؟
الف ) كنترل
ب ) تعديل كننده
ج ) مداحله گر
د ) واسطه

11- اوّلين مرحله از مراحل فرايند بررسي پيشينه تحقيق كدام است ؟
الف ) مشخص كردن واژگان كليدي
ب ) جستجوي منابع اطلاعاتي
ج ) يافتن عنوان مقاله ها
د ) طبقه بندي مقاله ها

12- آخرين مرحله در فرايند بررسي پيشينه تحقيق چيست ؟
الف ) تهيه چكيده
ب ) يافتن عنوان مقاله ها
ج ) تدوين چارچوب نظري تحقيق
د ) تهيه گزارش پيشنه تحقيق

13- عبارت (( واقيعت چيزي است كه فرد مي تواند به وسيله حواس خود آنرا تجربه كن
د )) بيانگر كدام منطق تحقيقي است ؟
الف ) اصالت مصيبت
ب ) اصالت تحصّلي
ج ) اصالت عمل
د ) اصالت عقل

14- عنوان تحقيق (( بررسي تحول استدلال منطقي نزد كودكان )) چه نوع تحقيقي به شمار مي رود ؟
الف ) كاربردي
ب ) توسعه اي
ج ) تحقيق در عمل
د ) بنيادي

15- محقق براي تشخيص مناسب بودن يك فراورده آموزشي ، بايد از چه نوع تحقيقي استفاده كند ؟
الف ) توسعه اي
ب ) بنيادي
ج ) كاربردي
د ) تحقيق در عمل

16- براي بررسي توزيع ويژگي دريك جامعه آماري ازروش تحقيق ................ بكارمي رود ؟
الف ) اقدام پژوهشي
ب ) پس – رويدادي
ج ) پيماني
د ) بررسي موردي

17- زماني كه بخواهيم درباره اتفاق نظريك جمع صاحب نظردرباره يك موضوع خاص به بررسي بپردازيم ازروش ................. استفاده مي شود ؟
الف ) اقدام پژوهشي
ب ) دلفي
ج ) طولي
د ) مقطعي

18- دركداميك ازانواع پژوهشهاي زيرهدف محقق تعميم نتايج تحقيق نيست ؟
الف ) اقدام پژوهشي
ب ) تحقيق همبستگي
ج ) تحقيق پيمايشي
د ) تحقيق پس – رويدادي

19- عنصراساسي درتحقيق موردي چيست ؟
الف ) افراد
ب ) گروهها
ج ) واحد تحليل
د ) رويدادها

20- درتحقيقاتي كه هدف معمولاً پيش بيني يك يا چند متغيرملاك از يك يا چند متغير پيش بين است ، ازكدام مدل آماري استفاده مي گردد؟
الف ) تحليل رگرسيون
ب ) تحليل عامل
ج ) مدل معادلات ساختاري
د ) ضريب همبستگي

21- براي بررسي (( ارزيابي عوامل تعيين كننده تدريس اثربخش )) كداميك از مدل هاي آماري مناسب است ؟
الف ) تحليل رگرسيون
ب ) تحليل عاملي
ج ) تحليل كو واريانس
د ) همبستگي دو متغيري

22- هدف از كاربرد مدل معادلات ساختاري چيست ؟
الف ) بدست آوردن مسيرتغييرات يك متغير درطول زمان
ب ) بدست آوردن همبستگي يك مجموعه معادلات رگرسيون بين متغيرها
ج ) شناخت روابط علي محتمل بين متغيرها
د ) ب و ج صحيح است .

23- درتحقيقات .................. هدف پي بردن به تغييرات متغيرمنتقل ازطريق تغييرات متغير وابسته است ؟
الف ) تجربي
ب ) كيفي
ج ) علي مقايسه اي
د ) موردي

24- هدف طرح هاي تحقيق آزمايشي كشف رابطه .................. بين پديده هاست ؟
الف ) علت – معمولي
ب ) همبستگي
ج ) تصادفي
د ) نظامدار

25- كاربرد شيوه تحليل كوواريانس درتحقيقات آزمايشي براي چه چيزي صورت مي گيرد ؟
الف ) به حداقل رساندن تفاوت ها
ب ) به حداكثررساندن تفاوتها
ج ) كنترل متغيرناخواسته
د ) اضافه كردن متغيرهاي اضافي

26- وقتي پژوهشگر بخواهد تاثير روش تدريس معلم و مهارتهاي اورا برروي يادگيري رياضيات سنجد ازكداميك ازطرحهاي تحقيق زيربايد استفاده نمايد ؟
الف ) طرح همبستگي
ب ) طرح عاملي
ج ) تمام آزمايشي
د ) نيمه آزمايشي

27- تفاوت اصلي تحقيقات شبه آزمايشي با تحقاقات آزمايشي مربوط به كدام عامل است ؟
الف ) معرف نبودن نمونه ها درتحقيق شبه آزمايشي
ب ) عدم تعميم پذيري درتحقيقات شبه آزمايشي
ج ) عدم انتساب تصادفي درشبه آزمايشي
د ) همه موارد

28- طرح تحقيق A – B – A و A – B – A – B ازكدام نوع تحقيقات آزمايشي بشمارمي رورد ؟
الف ) طرح دي تك آزمودني
ب ) طرح هاي پيش آزمايشي
ج ) طرح هاي تمام آزمايشي
د ) طرح هاي نيمه آزمايشي

29- دركداميك ازتحقيقات زيربه جاي توليد داده ها به يافتن داده ها مبادرت ورزيده است ؟
الف ) تحقيق قوم نگاري
ب ) تحليل محتوا
ج ) تحقيق كيفي
د ) تحقيق تاريخي

30- محقق براي (( بررسي فرايند ياد دهي – يادگيري درپايه اوّل ابتدايي )) ازكدام روش تحقيق مي تواند استفاده كند ؟
الف ) تحقيق قوم نگاري
ب )‌ تحقيق تجربي
ج ) تحقيق تاريخي
د ) تحقيق موردي
سوالات روش هاي تحقيق در علوم رفتاري ـ رشته علوم تربيتي

 

  سوالات 31 تا 58


31- روش تحقيقي كه درآن داده هاي كيفي به داده هاي كمي تبديل مي شوند را چه نامند ؟
الف ) تحليل عاملي
ب ) روش دلفي
ج ) تحقيق قوم نگاري
د ) تحليل محتوا

32- يكي ازاصل هاي تدوين پرسشنامه آن است كه بايد براساس ............... تحقيق تنظيم گردد ؟
الف ) سؤال هاي
ب ) هدفهاي
ج ) فرضيه هاي
د ) هرسه مورد

33- اولين گام درتعيين نوع سؤال هاي پرسشنامه كدام است ؟
الف ) مشخص كردن متغيرهاي تحقيق
ب ) تهيه راهنماي سؤالات
ج ) تعيين كردن نوع سؤالات
د ) تعيين روايي و پايايي سؤالات

34- اجراي مقدماتي پرسشنامه تحقيق به چه منظوري انجام مي گيرد ؟
الف ) برطرف كردن مشكلات احتمالي
ب ) اصلاح سؤالات پرسشنامه
ج ) بررسي امكان سنجي پرسشنامه
د ) هرسه مورد

35 – مصاحبه مشاوره اي ، چه نوع مصاحبه اي است ؟
الف ) نيمه سازمان يافته
ب ) سازمان نايافته
ج ) سازمان يافته
د ) ساختاريافته

36- ضريب عمده روش مشاهده درمقايسه با ساير ابزار تحقيق كدام است ؟
الف ) ثبت رفتارطبيعيو عادي
ب ) بالا بودن اعتباربيروني
ج ) دراختيارگذاشتن اطلاعات بي واسطه
د ) حذف اثرانتظار مشاهده گر

37- درمقياس نگرش سنج ليكرت و ترستون ، مطلوبيت گويه ها توسط كدام عامل تعيين مي شود ؟
الف ) ضريب بازيابي
ب ) قضاوت داوران
ج ) پايايي محتوايي
د ) تكرارسؤالات

38- براي بررسي نگرش نسبت به گروههاي قومي – نژادي ، طبقات اجتماعي و گروههاي مذهبي و حرفه اي كداميك از مقياس هاي زير مناسب است ؟
الف ) مقياس فاصله اجتماعي بوگاردوس
ب ) مقياس ترستون
ج ) مقياس ليكرت
د ) مقياس گاتمن

39- وسيله اي كه براي اندازه گيري منظم نمونه هايي از رفتار آزمودني بكار مي رود ، چه نام دارد ؟
الف ) پرسشنامه
ب ) مصاحبه
ج ) آزمون
د ) مشاهده

40- بررسي اين نكته كه يك ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي دهد ، اشاره به كدام ويژگي است ؟
الف ) روايي
ب ) قابليت اعتماد
ج ) استاندارد
د ) هر سه مورد

41- فرمول اسپرمن – براون وروش كودر – ريچارد سون براي محاسبه ......... يك آزمون بكار مي روند ؟
الف ) هماهنگي دروني
ب ) اعتبار بيروني
ج ) اعتبار صوري
د ) قابليت كاربرد

42- كار آمدي يك ابزار اندازه گيري در پيش بيني رفتار در موقعيت هاي خاص را .......... گويند ؟
الف ) اعتبار اندازه گيري
ب ) اعتبار محيط
ج ) اعتبار عاملي
د ) اعتبار ملاكي

43- اوّلين گام براي انتخاب نمونه در پژوهش علوم رفتاري كدام است ؟
الف ) تعريف متغير مورد اندازه گيري
ب ) مشخص كردن واحد نمونه مورد مشاهده
ج ) تعيين حجم نمونه
د ) مشخص كردن روش نمونه گيري

44- فهرست كامل افراد جامعه براي نمونه گيري چه نام دارد ؟
الف ) طرح نمونه گيري
ب )‌ حجم نمونه
ج ) چارچوب نمونه گيري
د ) تعيين برآورد نمونه

45- انتخاب نمونه اي از دانش آموزان بر اساس فهرست الفبايي نام آنان ، چه نوع نمونه گيري محسوب مي شود ؟
الف ) نمونه گيري سيستماتيك
ب ) نمونه گيري تصادفي ساده
ج ) تصادفي طبقه اي
د ) تصادفي خوشه اي

46- مقدار ( d ) در برآورد حجم نمونه معرف اشتباه مجاز در برآورد تفاوت پارامتر با .......... است ؟
الف ) شاخص
ب ) ميانگين
ج ) واريانس
د ) برآورد آن

46- مقدار ( d ) در برآورد حجم نمونه معرف اشتباه مجاز در برآورد تفاوت پارامتر با .......... است ؟
الف ) شاخص
ب ) ميانگين
ج ) واريانس
د ) برآورد آن

47- مقدار ( d ) در تحقيقات آزمايشي كه از فرمول| d = | M1 – M0 به دست مي آيد چه چيزي را نشان مي دهد ؟
الف ) حجم نمونه
ب ) حجم اثر
ج ) ميزان اشتباه مجاز
د ) ميزان خطاي نمونه گيري

48- پيش آزمون ( عامل آزمون ) ، كداميك از اعتبارهاي زير را مي تواند تحت تاثير قرار دهد ؟
الف ) بروني
ب ) دروني
ج ) محتوا
د ) صوري

49- اثرات مربوط به نو بودن محيط آزمايشي و ناكافي بودن متغير وابسته بر روي ........ تحقيق تاثير مي گذارد ؟
الف ) تعميم نتايج
ب ) سؤگيري
ج ) اعتبار بروني
د ) الف و ج صحيح است .

50- اوّلين گام مربوط به تحليل داده هاي كيفي كدام است ؟
الف ) تحليل داده ها
ب ) گرد آوري داده ها
ج ) عرضه داده ها
د ) نتيجه گيري – تاييد

51- طبقه بندي تحليل داده ها بر اساس پارامتري و نا پارامتري بودن اساساً بر ……. استوار است ؟
الف ) وش تحقيق
ب ) ابزار تحقيق
ج ) مقياس اندازه گيري
د ) طرح آماري

52- كداميك ازموارد زير جزء شروط اساسي استفاده از تحليل آماري پارامتري است ؟
الف ) كمي بودن متغير مورد مطالعه
ب ) توزيع غرات بهنجار باشد
ج ) انتخاب آزمودني ها به وسيله نمونه گيري تصادفي
د ) همه موارد

53- در مواردي كه در تحليل پارامتري يك متغير متصل و فاصله اي و ديگري اسمي دو سطحي باشد و ليكن بتوان بطور منطقي يك زير بناي متصل اسمي فرض كرد از كدام نوع ضريب همبستگي استفاده مي شود ؟
الف ) ضريب همبستگي دو رشته اي ( rb )
ب ) ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون
ج ) ضريب همبستگي دو رشته اي نقطه اي ( rpd )
د ) ضريب تتراكويك

54- زماني كه يك متغير در مقياس فاصله اي و ديگري در مقياس اسمي دو سطحي ( مانند جنسيت ) باشد و ليكن نتوان براي آن متغير اسمي زير بناي متصل فرض كرد از همبستگي .......... استفاده مي شود ؟
الف ) دو رشته اي
ب ) گشتاوري پيرسون
ج ) دو رشته اي نقطه اي
د ) تتراكوريك

55- چنانچه مقياس اندازه گيري دو متغير ، اسمي دو مقوله اي باشد و بتوان زير بناي متصلي براي هر يك از دو متغير منظور داشت از ضريب همبستگي ................ استفاده مي شود ؟
الف ) دو رشته اي
ب ) دو رشته اي نقطه اي
ج ) تتراكوريك
د ) پيرسون

56- ضريب همبستگي في (ө) در چه موردي كاربرد دارد ؟
الف ) هر دو متغير اسمي چند سطحي باشد .
ب ) هر دو متغير اسمي دو سطحي باشد .
ج ) هر دو متغير رتبه اي باشد .
د ) هر دو متغير هم مقوله اي باشد و هم رتبه اي

57- ضريب c كريمر ( c ) پس از معني دار بودن آماده ( X2 ) در يك جدول توافقي براي محاسبه ميزان .......... بكار مي رود ؟
الف ) اثر
ب ) توافق
ج ) رابطه
د ) پيش بيني

58- متغير وابسته در رگرسيون چند گانه هميشه ................ است ؟
الف ) مقوله اي
ب ) اسمي
ج ) ترتيبي
د ) فاصله اي

 

 

منتظر مطالب بعدی ما باشید

نوشته شده توسط مصطفی نجفی در 19:42 |  لینک ثابت   • 

شنبه ۲۸ آذر۱۳۸۸

اینهم برای دوستانی که بفکر ادامه تحصیل هستند

البته جا دارد از دوستاني كه به بنده لطف دارند و همچنين دوستاني كه ايميل هاي همكاري و راهنمايي فرستاده اند نهايت تقدير و قدرداني را داشته باشم.دوستاني از داشگاه علامه،شهيد بهشتي،دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه آزاد مشهد ،دانشگاه آزاد و سراسري تبريز و دوستان خوبم از خطه لرستان و خرم آباد.و همچنين زابليهاي فارغ التحصيل از زاهدان،شركت نفت استان فارس، بهزيستي اردبيل،كميته امداد بستان آبادو نيز رياست محترم بيمارستان شهريار.دوستان خوبم از دانشگاه ملايرو....

pasokhnemeye soalat va niz soalate ezafi dar digar zanine hay e ravan shenasi niz baraye kasani ersal khahad shod ke
az tarighe email ertebat bargharar konand.kochake shoma najafi

روانشناسي هوش و سنجش آن 

 

  فصل اول :
1- به نظر افلاطون تفاوتهاي فردي ناشي از چه عاملي است ؟
الف ) وراثت
ب) محيط
ج) تعامل وراثت و محيط
د) تربيت

 

  2- در قرون وسطي چه موردي مطرح بود؟

الف ) بکار بستن روشهاي تجربي
ب) توجه به تفاوتهاي فردي
ج) روانشناسي قواي ذهني
د) تعميمهاي عملي فلسفي در رابطه با ذهن
 

 

  3- به چه علت در تعريف هوش اختلاف نظر وجود دارد؟

الف) تفاوتهناي عملکرد هوش در افراد مختلف
ب ) شباهت مفهوم هوش با مفاهيم ديگر
ج) جديد بودن مفهوم هوش
د) انتراعي بودن مفهوم هوش 

 

  4- بينه و سيمون هوش را به چه صورت تعريف کرده اند؟

الف) توانايي حل مسئله
ب) قضاوت درست در برخورد با مسائل
ج) توانايي سازگاري با موقعيتهاي جديد
د) توانايي تفکر انتزاعي 

 

  5- ترمن هوش را به عنوان چه توانايي مي داند؟

الف ) حل مسئله
ب) سازگاري با شرايط جديد
ج) استفاده از تجربه
د) تفکر انتزاعي 

 

  6- در مفهوم عام هوش ، هوش به عنوان چه توانايي مطرح مي شود؟

الف ) حل مسئله
ب) سازگاري با شرايط جديد
ج) سازش با شرايط
د) تفکر انتزاعي 

 

  7- تعريف هوش به عنوان «استعداد کلي شخص براي درک جهان خود و برآورده ساختن) انتظارات آن، توسط چه کسي ارائه شده است؟

الف ) وکسلر
ب) ترمن
ج) هامفريز
د) بورينگ 

 

  8- به نظر هامفريز هوش چه توانايي است؟

الف) حل مسئله
ب) توسط آزمونها اندازه گيري مي شود
ج) خزانه معلومات انسان
د) خزانه مهارتهاي ذهني آدمي 

 

  9- گال براساس تجارب خود متوجه شد که کساني که حافظ قوي دارند داراي چه ويژگي هستند؟

الف ) چشمهاي درشت و برجسته
ب) پيشاني جلو آمده
ج) بيني بزرگ و پهن
د) لبهاي کلفت وبزرگ 

 

  10- به نظر گال توانايي هاي ذهني در اثر چه عاملي بوجود مي آيند؟

الف) محيطي
ب ) تربيت
ج) ارثي
د) تعامل وراثت و محيط 

 

  11- به نظر گال توانائيهاي ذهني افراد را از چه طريق مي توان مورد سنجش قرار داد؟

الف) آزمونهاي هوشي
ب ) آزمونهاي عملي
ج) اندازه دور سر
د) برجستگيهاي جمجمه 

 

  12- هدف بينه ازتهيه آزمون هوشي چه بود؟

الف) تفکيک عقب مانده ها از کودکان عادي
ب) طبقه بندي افراد عقب مانده
ج) تفکيک باهوشها از کودکان عادي
د) طبقه بندي هوشي افراد عادي 

 

  13- به نظر بينه، سؤالهاي نامناسب سؤالهايي بودند که ...

الف) با افزايش سن ، پاسخهاي درست به آنها افزايش مي يافت
ب ) با افزايش سن ، پاسخهاي درست به آنها کاهش مي يافت
ج) بين تعداد پاسخهاي درست به آنها و سن زماني رابطه اي نبود
د) بين تعداد پاسخهاي درست به آنها و سن زماني رابطه اي بود 

 

  14- اولين آزمون هوشي توسط چه کسي ابداع شد؟

الف) کتل
ب ) بينه
ج) وکسلر
د) بورينگ 

 

  15- مشکل هوشبهر اوليه بينه چه بود؟

الف) اعشاري و منفي بود
ب) نسبت به همسالان سنجيده نمي شد
ج) معناي يکساني در گروههاي مختلف هوشي نداشت
د) معناي يکساني در گروههاي مختلف سني نداشت

16- فرمول هوشبهر توسط چه کسي مطرح شد ؟
الف) ترمن
ب ) اشترن
ج) بينه
د) سيمون

17- کودک 8 ساله اي که سن عقلي 12 سال دارد هوشبهر او چند است ؟
الف ) 160
ب) 66
ج) 150 د) 140 
 
روانشناسي هوش و سنجش آن

 

  فصل اول :
18- براساس هوشبهر انحرافي، سطح عملکرد هوشي هر فرد را با چه مورد مقايسه مي کنند؟
الف ) گروههاي سني
ب ) سن تقويمي
ج) گروههاي هم جنس
د) افراد هم سن

 

  19- در آزمونهاي هوشي تفاوت چند انحراف معيار، ملاک عقب ماندگي و تيزهوشي است؟

الف) يک
ب) چهار
ج) سه
د) دو 

 

  20- به نظر بلوم بين هوش و چه عاملي همبستگي وجود دارد؟

الف ) حل مسئله
ب) پيشرفت تحصيلي
ج) رفتارهاي مناسب
د) رفتار هدفمند 

 

  21- چه کسي معتقد است اگر منحني استعداد افراد بهنجار باشد و به همه افراد آموزش يکسان داده شود، منحني توزيع پيشرفت آنان در انتهاي دوره آموزشي بهنجار خواهد بود؟

الف)بينه
ب) وکسلر
ج) کارول
د) بلوم 

 

  22- بر اساس منحني توزيع بهنجار هوش تقريباً چند درصد افراد جامعه، هوشبهر متوسط دارند؟

الف) 50 درصد
ب ) 70 درصد
ج) 35 درصد
د) 60 درصد 

 

  23- افراد مرزي چند درصد جامعه را تشکيل مي دهند؟

الف ) 2/2 درصد
ب) 5 درصد
ج) 6 درصد
د) 4/7 درصد 

 

  24- درصد کدام يک از طبقات هوشي زير در جامعه کمتر است؟

الف ) خيلي سرآمد
ب) سرآمد
ج) مرزي
د) بهنجار بالا (باهوش) 

 

  25- کدام يک از گروههاي عقب مانده ذهني در سن دبستاني داراي تأخير آشکار در تمام زمينه هاي رشدي هستند؟

الف ) شديد
ب ) متوسط
ج) عميق
د) خفيف 

 

  26- بهره هوشي عقب مانده هاي شديد چند است؟

الف) کمتر از 20 درصد
ب ) 34- 20
ج) 49- 35
د) 50- 25 

 

  27- کدام گروه از عقب مانده ها درسن پيش دبستاني تأخير آشکار در رشد حرکتي و بويژه تکلم دارند و بهره هوشي 49- 35 دارند؟

الف ) خفيف
ب) شديد
ج) عميق
د) متوسط 

 

  28- کدام گروه از عقب مانده ها خواندن و حساب کردن را حداکثر در سطح کلاس سوم ياد مي گيرند؟

الف) مرزي
ب ) متوسط
ج) خفيف
د) شديد 

 

  29- کداميک از ويژگيهاي زير جزء ويژگيهاي افراد از نظر کاف وهان نيست؟

الف) توانايي رهبري
ب) حافظه قوي
ج) اطلاعات عمومي قوي
د) خزانه لغات غني 

 

  30- خلاقيت علاوه بر هوش بالاتر از متوسط نيازمند چه ويژگي است؟

الف) آموزش
ب) الگو پذيري
ج) انگيزه قوي
د) تفکر همگرا 

 

  31- کدام يک از عبارات زير در مورد هوش و آفرينندگي درست است؟

الف) آفرينندگي مهارتي واگرا است.
ب) هوش مهارتي واگرا است.
ج) آفرينندگي مهارتي همگراست.
د) هوش و آفرينندگي مي توانند همگرا و واگرا باشند. 

 

  32- در نمره گذاري آزمونهاي خلاقيت نمره هر فرد بر مبناي دو ملاک در پاسخها تعيين مي شود. آن دو ملاک کدامند؟

الف ) انعطاف پذيري و سيالي
ب) سيالي و تازگي
ج) تازگي و انعطاف پذيري
د) گسترش تازگي

33- براساس نتايج تحقيقات والاچ و کوگان در ارتباط با هوش و خلاقيت ، دانش آموزان کدام گروه درس خوان اجباري و پرآموز هستند؟

الف ) خلاقيت بالا- هوش بالا
ب ) خلاقيت بالا- هوش پايين
ج) خلاقيت پايين- هوش بالا
د) خلاقيت پايين - هوش پايين

34- براساس تحقيقات انجام شده توسط والاچ و کوگان در ارتباط با هوش و خلاقيت ، کدام گروه معمولاً دچار تعارض بودند و احساس بي کفايتي مي کردند؟

الف) خلاقيت بالا- هوش بالا
ب) خلاقيت بالا- هوش پايين
ج) خلاقيت پايين- هوش بالا
د) خلاقيت پايين- هوش پايين

35- در سؤال بالا کدام گروه افراد گيج و گم گشته اي بودند که بيشتر به مکانيسمهاي دفاعي متوسل مي شوند؟

الف ) خلاقيت پايين- هوش پايين
ب) خلاقيت بالا- هوش بالا
ج) خلاقيت پايين- هوش بالا
د) خلاقيت بالا- هوش پايين 


 
روانشناسي هوش و سنجش آن

 

  فصل دوم :
36- نظريه روان سنجي بر چه فرضيه اي مبتني است؟
الف ) هوشبه يک زمينه عصبي وابسته است
ب) هوش يک فرآيند دروني است
ج) کنش فرآيندهاي ذهني است
د) هوش يک سازه است

 

  37- اين گفته شرندايک که «اگر چيزي وجود داشته باشد، مقادير مختلفي به خود مي گيرد و هر چه که مقادير مختلفي به خود بگيرد قابل اندازه گيري است»، مؤيد کدام ديدگاه درباره هوش است ؟

الف ) عصبي- زيستي
ب) رشدي
ج) روان سنجي
د) شناختي و پردازش داده ها 

 

  38- کدام قسمت مغز در تجزيه و تحليل و رمز گرداني تأثير دارد؟

الف) گيجگاهي چپ
ب) گيجگاهي راست
ج) پيشاني و گيجگاهي
د) پشتي قشر مخ 

 

  39- عملکرد کلامي- نمادي بيشتر مردم در کدام قسمت مغز انجام مي گيرد؟

الف ) گيجگاهي چپ
ب) پيشاني
ج) گيجگاهي راست
د) پشتي قشر مخ 

 

  40- آسيب به چه قطعه اي ازمغز در عملکرد ادراکي- فضايي فرد اختلال ايجاد مي کند؟

الف ) گيجگاهي چپ
ب) پيشاني
ج) گيجگاهي راست
د ) پشتي قشر مغز 

 

  41- فرايندهاي توالي و تقطيع توسط چه قسمتي از کرتکس مغز صورت مي گيرد؟

الف) گيجگاهي چپ
ب) گيجگاهي راست
ج) پيشاني
د) پيشاني و گيجگاهي 

 

  42- لب آهيانه اي و پس سري چه عملکرد يا فرآيندهايي را در کنترل خود دارند؟

الف ) توالي و تقطيع
ب ) استدلال همزمان
ج) رمز گرداني
د) تجسم فضايي 

 

  43- جنس بر اساس مطالعات خود به اين نتيجه رسيد که هوش چه عاملي همبستگي دارند؟

الف ) خلاقيت
ب) موفقيت تحصيلي
ج) بازشدن مردمک چشم
د) زمان واکنش 

 

  44- نظريه هوش زيستي را چه کسي مطرح کرده است؟

الف ) شرندايک
ب) هاستيد
ج) کتل
د) جنسن 

 

  45- به نظر هاستيد توانايي انتزاع به چه عاملي بستگي دارد؟

الف) فرهنگ
ب) جامعه
ج) تربيت
د) زيستي 

 

  46- نظر کتل در مورد هوش A وB چيست؟

الف ) هوش A اکتسابي است
ب) هوش B مادر زادي است
ج) هوش B قابل اندازه گيري نيست
د) هوش A قابل اندازه گيري نيست 

 

  47- نظر هب در مورد هوش سيال و متبلور چيست؟

الف ) هوش سيال موجب درک تفاوتها و شباهتها مي شود
ب ) هوش متبلور موجب درک تفاوتها و شباهتها مي شود
ج) هوش متبلور به سلامت سني مغز بستگي دارد
د) هوش سيال بيشتر از محيط و عوامل فرهنگي تأثير مي پذيرد 

 

  48- هوش سيال و متبلور تا چند سالگي رشد مي کنند؟

الف ) سيال تا 14 سالگي متبلور تا 20 سالگي
ب ) سيال تا 16 سالگي متبلور تا 40 سالگي
ج) سيال تا 14 سالگي و متبلور تا 40 سالگي
د) سيال تا 20 سالگي و متبلور تا 40 سالگي

49- تفاوت عمده نظريه کتل با هب چيست؟

الف) کتل معتقد است که هوش سيال را نمي توان اندازه گرفت
ب) کتل معتقد است که هوش سيال را به نوعي مي توان اندازه گرفت
ج) هب معتقد است که هوش متبلور را نمي توان اندازه گرفت
د) هب معتقد است که هوش سيال را با برخي از آزمونها مي توان اندازه گرفت 

 

  50- نظريه پياژه جزء کدام ديدگاه هوش بشمار مي رود؟

الف) روان سنجي
ب ) عصبي- زيستي
ج) رشدي- شناختي
د) شناختي

51- پياژه از پژوهشهاي خود به چه نتيجه اي رسيد؟

الف ) رشد عقلي الگوي مشخصي ندارد
ب) در نحوه تفکر کودکان در سنين مختلف تفاوتهاي کمي هست
ج) در نحوه تفکر کودکان در سنين مختلف تفاوتهاي کيفي است
د) رشد عقلي در سالهاي اوليه نوجواني کامل مي شود 

 

  52 - پياژه هوش را چه توانايي مي داند؟

الف ) سازگاري با محيط
ب) يادگيري
ج) حل مسئله
د) پردازش داده ها

53- به نظر پياژه لازمه سازگاري چيست؟

الف ) نضج
ب ) محيط مناسب
ج) هوش عادي
د) تعامل با محيط 

 

  فصل دوم :
54- در کدام فرايند کودک تجربه هاي تازه محيطي را با ساختهاي ذهني خود هماهنگ مي کند؟
الف ) برونسازي
ب ) جذب
ج ) سازماندهي
د) تطابق

 

  55- هنگامي که پاسخهاي پيشين کودک براي سازگار شدن با محيط کافي نيست به نظر پياژه کودک چه مي کند؟

الف ) برونسازي
ب) ناسازگاري
ج) قطع سازش
د) درونسازي 

 

  56- مرحله حسي- حرکتي از نظر پياژه با چه نشانه هايي پايان مي گيرد؟

الف ) ساختهاي عيني
ب ) ساختهاي نمادي
ج) ساختهاي ارتباطي
د) ساختهاي حرکتي 

 

  57- کودک در چه دوره اي از گذشته، حال و آينده نزديک آگاهي نسبي دارد و مي تواند به بازيهاي نمادين بپردازد؟

الف ) پيش عملياتي
ب) عمليات عيني
ج) حسي- حرکتي
د) انتزاعي 

 

  58 - کودک در چه دوره اي به شدت خود محور است و تا چند سالگي اين دوره ادامه دارد؟

الف ) حسي- حرکتي ، 2 سالگي
ب) پيش عملياتي ، 5 سالگي
ج) پيش عملياتي- 7 سالگي
د) عمليات عيني- 11 سالگي 

 

  59- نگهداري ذهني سطح ، حجم ، وزن و .. در چه دوره اي در کودک پديد مي آيد؟

الف ) حسي- حرکتي
ب ) پيش عملياتي
ج) انتزاعي
د) عمليات عيني 

 

  60- فرد در کدام يک از مراحل استدلال قياسي را به کار مي بندد و راه حلها را در بوته آزمايش مي گذارد؟

الف ) صوري
ب ) عمليات عيني
ج) پيش عملياتي
د) حسي- حرکتي 

 

  61- به نظر پياژه پس از 15 سالگي چه جنبه اي رشد مي کند؟

الف ) هوش
ب) ساختهاي ذهني
ج) يادگيريهاي اکتسابي
د) نضج 

 

  62- در نظريه هاي شناختي و پردازش داده ها در الگوهاي هوش به چه جنبه اي توجه مي شود؟

الف ) محتوا
ب) کميت
ج) کيفيت
د) کنش 

 

  63- اين نظر که هوش از يک دسته مهارتهاي تفکر و يادگيري که در حل مسائل روزانه بکار مي رود تشکيل شده توسط چه کسي مطرح شده ؟

الف ) اسپيرمن
ب) تولستون
ج) اشتنبرگ
د) کتل 

 

  64- به نظر اشتنبرگ در حل مسائل هوشي کدام مؤلفه ها از اهميت ويژه اي برخوردار است؟

الف ) نظارت- برنامه ريزي
ب ) جذب- انطباق
ج) عملکرد- يادداري
د) مقايسه- رمز گرداني 

 

  65- به طور کلي روانشناسان شناختي کارکرد مغز را چه الگوهايي مي دانند؟

الف ) تفکر و حل مسئله
ب) جذب و انطباق
ج) نظارت- برنامه ريزي
د) حافظه و حل مسئله 

 

  66- به نظر واتيلسون دختران و پسران در چه زمينه اي با هم تفاوت دارند؟

الف ) برتري يک نيمکره براي پردازش اطلاعات کلامي
ب ) برتري پسران در استعداد فني
ج) برتري دختران در روان کلامي و حافظه
د) برتري يک نيمکره براي پردازش اطلاعات فضايي

67- نظريه آينه توسط چه کسي مطرح شد؟

الف ) بلوم
ب) کارول
ج) کولي
د) اشتنبرگ 

 

  68- اينکه افراد معمولاً رفتار و تصوير ذهني از خود را با درک خود از ادراک ديگران درباره آنان انطباق مي دهند» در چه نظريه اي مطرح شد؟

الف ) رواني- اجتماعي
ب) آينه اي
ج) درماندگي آموخته شده
د) باز خورد و نگرش

69 - به نظر جنسن تأثير وراثت و محيط بررشد چگونه است؟

الف ) 50 به 50
ب) 100- 100
ج) 70 -30
د ) 80-20 

 

  70- اختلال در چه هورموني چه غده اي کودک را مبتلا به کرتينيسم مي کند؟

الف ) تيروئيد
ب ) پاراتيروئيد
ج) هيپوفيز
د) آدرنال

71- پژوهشهاي انجام شده در مورد ثبات و تغيير پذيري نمره هاي هوشبهر نشان داده اند که ...

الف) هوشبهر افراد در آزمونهاي مختلف يکسان است.
ب ) گذشت زمان تأثيري در نمره هاي هوشبهر ندارد
ج) با افزايش سن ثبات و پايايي هوشبهر افزايش مي يابد
د) دقت پيش بيني موفقيتهاي آينده افراد از روي نمره هاي هوشي در سنين پايين بيشتر است 


  فصل سوم :
72- اين مطلب که کساني که در يک آزمون نمره بالايي مي گيرند روي هم رفته در ساير آزمونها نيز نمره هاي بالايي بدست مي آورند. مؤيد کدام نظريه است؟
الف ) تواناييهاي ذهني اوليه
ب) هوش A و هوش B
ج) استعدادهاي چندگانه
د) هوش کلي

 

  73- موفقيت اسپيرمن موجب شد که چه روش آماري خاصي در مطالعه هوش و شخصيت ابداع شود؟

الف ) همبستگي
ب ) تحليل عاملي
ج) مجذورخي
د ) T 

 

  74- انتقادي که به نظريه اسپيرمن وارد شد چه بود؟

الف) تأکيد بيش از حد به تفکر منطقي
ب) عدم تأکيد به تفکر منطقي
ج) اهميت زياد به خلاقيت
د) عامل S توانايي استدلال را توجيه نمي کند 

 

  75- به نظر اسپيرمن عامل g چه مواردي را مشخص مي کند؟

الف) توانائيهاي خاص
ب) رفتار منطقي
ج) رفتارهاي هوشمندانه
د) توانائيهاي شخصي 

 

  76- ساختن کلمه از حروف درهم ريخته، کدام يک از عوامل مطرح شده توسط ترستون را اندازه مي گيرد؟

الف) توانائي کلامي
ب) رواني کلامي
ج) سرعت ادراک
د) حافظه 

 

  77- هنگامي که از فرد مي پرسيم که اگر الگوي خاصي را تا کنيم کدام يک از تصاوير درست مي شود چه توانايي را مي سنجيم؟

الف ) سرعت ادراک
ب) حافظه
ج) استدلال استقرايي
د) تجسم فضايي 

 

  78- تساوي اعداد و شباهت کلمات ، کدام يک از عوامل مطرح شده توسط ترستون را مي سنجد؟

الف ) سرعت ادراک
ب ) حافظه
ج) توانايي عددي
د) استدلال استقرايي 

 

  79- از اين سؤال که با توجه به رابطه منطقي بين اعداد، در هر سري عدد ناجور را پيدا کنيد معرف کدام عامل تولستون است ؟

الف ) سرعت ادراک
ب ) استدلال استقرايي
ج) حافظه
د ) توانايي عددي 

 

  80- بازشناسي اشکال و تطبيق نام اشياء با شماره آنها، کدام يک از عوامل ترستون را مي سنجد؟

الف ) سرعت ادراک
ب) استدلال استقرايي
ج) توانايي کلامي
د) حافظه 

 

  81- ويژگي هوش متبلور چيست؟

الف ) توانايي کلي درک روابط است
ب ) به عامل g اسپيرمن شباهت زيادي دارد
ج) عمدتاً وابسته به يادگيري و تجارب محيطي است
د) بوسيله آزمونهاي مستقل از فرهنگ اندازه گيري مي شود 

 

  82- کدام يک از عوامل زير جزء هوش سيال است (از عوامل مرتبه دوم هورن وکتل)؟

الف ) استقراء
ب ) توانايي کلامي
ج) توانايي عددي
د) مهارتهاي اجتماعي 

 

  83- توانايي توليد سريع انديشه هاي مختلف درباره يک موضوع چه نام دارد؟

الف ) سيالي کلامي
ب ) سيالي انديشه
ج) انعطاف پذيري
د) ابتکار 

 

  84- به نظر کتل سيالي انديشه و سيالي کلامي با چه موردي رابطه دارند؟

الف ) تفکر خلاق
ب ) تفکر همگرا
ج) هوش
د) يادگيري

85- موفقيت در فعاليتهايي مثل خواندن نقشه ، رانندگي صحيح بيشتر نياز به چه توانايي دارند؟

الف ) حافظه معني دار
ب ) تجسم فضايي
ج) سرعت و دقت ادراک
د) استدلال استقرايي 

 

  86- کدام يک از عوامل زير در همه فعاليتهاي زندگي و رفتارهاي هوشمندانه و يادگيري از راه تجربه شرط لازم است؟

الف ) استدلال
ب ) سيالي کلامي
ج) فراخناي حافظه
د ) سرعت ادراک

87- بيشتر مسائل مهندسي، معماري و هندسي با چه عاملي ارتباط دارند؟

الف ) استدلال استقرايي
ب ) توانايي عددي
ج) تجسم
د) سرعت بازيابي 

 

  88- سياسي انديشه، سيالي تداعي و قدرت يادآوري سريع اطلاعات جزء چه عاملي محسوب مي شوند؟

الف ) سرعت شناختي
ب ) سرعت ادراک
ج) سرعت بازيابي
د) توانايي کلامي

89- کدام يک از موارد زير عوامل گروهي اصلي در نظريه ورنون است؟

الف ) خلاقيت کلامي و رواني- حرکتي
ب ) سرعت ادراک و استدلال استقرايي
ج) رواني- حرکتي و کلامي- عددي
د) کلامي- آموزشي و فضايي- حرکتي

90- عامل مشترک بين تمامي آزمونهاي هوشي کدام است ؟

الف ) g
ب ) S
ج) استقراء
د) استدلال 


  ادامه فصل سوم و فصل چهارم :
91- در کدام يک از موارد زير جزء عمليات مطرح شده توسط گيلفورد نيست؟
الف) شناخت
ب) حافظه
ج) رفتار
د) ارزشيابي

 

  92- درکدام يک از عمليات فرد درباره حصفيه درست يا سنجيده آنچه که در ذهن است و راه حلها وانديشه ها تصميم مي گيرد؟

الف) شناخت
ب) حافظه
ج) تفکر واگرا
د) ارزشيابي 

 

  93- اطلاعات مربوط به نگرشها ونيازها جزء چه محتوايي محسوب مي شوند؟

الف ) تصويري
ب ) نمادي
ج) رفتاري
د) معنايي 

 

  94- ساختن کلمات با معنا از حروف درهم ريخته در الگوي گيلفورد چه ناميده مي شود؟

الف ) شناخت واحدهاي معنايي
ب) شناخت واحدهاي رمزي
ج) شناخت واحدهاي کلامي
د) حافظه براي واحدهاي مرزي 

 

  95- بهترين تعريف استعداد کدام است؟

الف ) مجموعه اي از تواناييهاي ارثي فرد
ب ) مجموعه اي از آمادگيهاي طبيعي و اکتسابي فرد براي پيشرفت تا سطحي که محيط آماده کرده است.
ج) مجموعه اي از آمادگيهاي طبيعي و اکتسابي فرد براي پيشرفت تا سطحي که آمادگي داشته است.
د) مجموعه اي ازآمادگيهاي مادرزادي ناشي از وراثت که محيط در آن اثر ندارد. 

 

  96- کدام استعداد در سنين پايين آشکار مي شود؟

الف ) نقاشي
ب) رياضي
ج) رياضي و موسيقي
د) مکانيکي 

 

  97- رشد و شکوفايي استعدادها با چه عواملي رابطه دارند؟

الف ) سن
ب ) محيط
ج) سن و محيط
د) سن و وراثت 

 

  98- عملکرد فعلي شخص را براساس يادگيري گذشته چه مي نامند؟

الف ) استعداد
ب ) بازخورد
ج) پيشرفت
د) يادگيري 

 

  فصل چهارم :
99- بنيه براي تهيه سؤالات آزمون هوشي خود سؤالاتي را انتخاب کرد که چند درصد کودکان سن خاصي به آن پاسخ مي دادند؟

الف ) 60-50
ب) 67 - 55
ج) 55-67
د) 70- 60 

 

  100- آزمون اوليه بنيه شامل چند سؤال بود و بر حسب چه مقياسي درجه بندي شده بود؟

الف ) 30 سني
ب ) 54 سني
ج) 30 از آسان به مشکل
د) 54- کلامي 

 

  101- مفهوم هوشبهر اولين بار توسط چه کسي مطرح شد؟

الف ) اشترن
ب ) بنيه
ج) ترمن
د) سيمون 

 

  102- در آزمون استنفورد- بنيه ، فرم 1960 به هر سؤال آزمون بزرگسالان باهوش (سطح 2) نمره اي برابر با چند ماه سن عقلي تعلق مي گيرد؟

الف ) 2
ب ) 5
ج) 4
د ) 6 

 

  103- در فرم 1960 آزمون استنفورد- بنيه براي سنين از 2 تا 5 سالگي براي هر سن چند سؤال در نظر گرفته شده است؟

الف ) 6
ب) 10
ج) 12
د) 4 

 

  104- مهمل يابي ، شباهتها و کشيدن از روي لوزي در آزمون کودکان چند ساله آورده شده است؟

الف ) 5 ساله
ب) 7 ساله
ج) 6 ساله
د ) 8 ساله 

 

  105- در آزمون استنفورد بنيه فرم 1960 آزمونگر سؤالها را تا کجا ادامه مي دهد؟

الف ) فرد به سؤال پشت سرهم پاسخ ندهد
ب ) فرد به سؤالات دو سن متوالي پاسخ ندهد
ج) فرد به چهار سؤال پاسخ درست ندهد
د) فرد به هيچ يک از سؤالات يک سن پاسخ درست ندهند 
ادامه فصل چهارم :
106- کودک 5/6 ساله اي به 4 سؤال از آزمون 5 ساله ها، 3 سؤال از آزمون 6 ساله ها و يک سؤال از آزمون 7 ساله ها پاسخ درست داده ، بهره هوشي وي چند است ؟
الف ) 90
ب) 89
ج) 85
د) 95

 

  107- فرم جديد آزمون استنفورد بنيه به چه صورت است ؟

الف ) سؤالات بر حسب سن طبقه بندي شده
ب) سؤالات بر حسب سن محتوا طبقه بندي شده
ج) بيشتر سؤالها غيرکلامي است
د) سؤالات از نوع بسته پاسخ است 

 

  108- در فرم 1960 آزمون استنفورد- بنيه کدام يک از سؤالات مربوط به گروه سني 11 تا 14 ساله است ؟

الف ) تکرار 4 رقم از حفظ
ب ) کشيدن از روي لوزي
ج) معني کردن کلمه هاي انتزاعي
د) بيان شباهت سه چيز 

 

  109- آزمون بزرگسالان متوسط در فرم 1960 استنفورد- بنيه شامل چند سؤال است ؟

الف ) 6
ب ) 8
ج) 10
د) 5 

 

  110- نقطه آغاز طرح سؤالات در آزمون استنفورد- بنيه، همواره بايد از چه سني شروع شود؟

الف ) منطبق با سن تقويمي باشد
ب ) فرد بتواند حداقل به نيمي از پرسشهاي آن مقطع پاسخ دهد
ج ) فرد بتواند با صرف حداقل کوشش به تمام پرسشهاي آن مقطع پاسخ دهد
د) فرد نتواند تمام سؤالات آن مقطع را پاسخ دهد 

 

  111- در الگوي نظري تدوين آزمون استنفورد- بنيه در بالاترين سطح چه عاملي قرار دارد؟

الف ) g
ب) کلامي
ج) عملي
د ) تواناييهاي سيال 

 

  112- در الگوي نظري تدوين آزمون استنفورد- بنيه ، خرده آزمونهاي کپي کردن و ماترسيها به کدام محتوا مربوط مي شود؟

الف ) استدلال کلامي
ب) تواناييهاي متبلور
ج) استدلال انتزاعي- ديداري
د) حافظه کوتاه مدت 

 

  113- در الگوي نظري تدوين آزمون استنفورد- بنيه استدلال انتزاعي- ديداري به چه تواناييهايي مربوط است ؟

الف ) متبلور
ب ) سيال
ج) حافظه کوتاه مدت
د ) کمي 

 

  114- با مقايسه عملکرد آزمودني در هر خرده آزمون ( استنفورد ) با عملکرد افراد گروه همسالان چه نمره اي تعيين مي شود؟

الف ) انحراف معيار
ب ) هوشبهر
ج) استاندارد
د) معيار سني 

 

  115- در فرم جديد آزمون استنفورد- بنيه اوليه خرده آزمون کدام است ؟

الف ) گنجينه لغات
ب ) درک و فهم
ج ) روابط کلامي
د ) حافظه 

 

  116- خرده آزمون گنجينه لغات چند ماده دارد؟

الف ) 30
ب) 36
ج ) 46
د) 54 

 

  117- در فرم جديد آزمون استنفورد بنيه سطح پايه براي هر خرده آزمون به پايين ترين سطحي گفته مي شود که آزمودني بتواند ...

الف ) به تمام سؤالات پاسخ درست بدهد
ب ) به دو سؤال متوالي پاسخ درست بدهد
ج) به چهار سؤال متوالي پاسخ درست دهد
د) به دو سؤال غيرمتوالي پاسخ درست دهد 

 

  118- در فرم جديد آزمون استنفورد بنيه آزمونگر ، خرده آزمون را آنقدر ادامه مي دهد تا آزمودني ... شکست بخورد.

الف ) در چهار مورد دو سطح متوالي
ب) در سه مورد يک سطح
ج) در سه مورد دو سطح متوالي
د) در چهار مورد دو سطح متوالي 

 

  119- نمره معيار سني براي خرده آزمونهاي استنفورد- بينه کدام است ؟

الف ) ميانگين 100 ، انحراف معيار 16
ب ) ميانگين 100 ، انحراف معيار 15
ج) ميانگين 10 ، انحراف معيار 3
د ) ميانگين 50 ، انحراف معيار 8 

 

  120- کدام يک از خرده آزمونهاي زير جزء آزمون کلامي و کسلر است ؟

الف ) تکميل تصاوير
ب ) شباهتها
ج) نماد ارقام
د) طراحي مکعبها 
121- در خرده آزمونهاي کلامي و کسلر، چه توانايي از ثبات و پاياني بيشتري برخوردار است ؟
الف ) فراخناي ارقام
ب) درک و فهم
ج) شباهتها
د) گنجينه لغات

 

  122- کدام خرده آزمون بيشتر به عنوان آزمون استدلال تلقي مي شود تا ....

الف ) فراخناي ارقام
ب) درک و فهم
ج) محاسبات
د) شباهتها 

 

  123- کدام خرده آزمون و کسلر، توانايي آزمودني را در توجه به اجزاي مربوط، برنامه ريزي دقيق و درک روابط علي مي سنجد؟

الف ) شباهتها
ب) تکميل تصاوير
ج) نماد ارقام
د ) تنظيم تصاوير 

 

  124- درک روابط فضايي، هماهنگي بينايي- حرکت و مفهوم سازي غيرکلامي را توسط چه خرده آزموني اندازه مي گيرند؟

الف ) طراحي مکعبها
ب) الحاق قطعات
ج) نماد ارقام
د ) تنظيم تصاوير 

 

  125- در مقياس هوش کلامي کودکان ، کدام خرده آزمون به عنوان آزمون مکمل به شمار مي رود؟

الف ) فراخناي ارقام
ب ) شباهتها
ج) گنجينه لغات
د) درک و فهم 

 

  126- در مقياس هوش عملي کودکان، کدام خرده آزمون مکمل محسوب مي شود؟

الف ) الحاق قطعات
ب) تکميل تصاوير
ج) طراحي مکعبها
د) مازها 

 

  127- مقياس هوشي وکسلر پيش آموزشگاهي براي سنجش هوش چه کودکاني تدوين شد ؟

الف)7- 3 ساله
ب ) 6-4 ساله
ج) 4 تا 6/6 ساله
د ) 5-3 ساله 

 

  128- کدام يک از خرده آزمونهاي زير فقط در مقياس پيش آموزشگاهي وکسلر وجود دارد؟

الف) طرحهاي هندسي
ب) شباهتها
ج) تکميل تصاوير
د) مازها 

 

  129- در مقياس پيش آموزشگاهي وکسلر کدام خرده آزمون ذخيره است؟

الف) طرحهاي هندسي
ب) خانه حيوانات
ج) جمله ها
د) شباهتها 

 

  130- در مقياس وکسلر پيش آموزشگاهي خرده آزمون جمله ها، به جاي چه خرده آزموني بکار مي رود؟

الف) درک و فهم
ب) فراخناي ارقام
ج) محاسبه
د) طراحي مکعبها 

 

  131- خرده آزمون خانه حيوانات همانند چه آزموني در مقياس بزرگسالان است؟

الف ) نماد ارقام
ب) طراحي مکعبها
ج) تکميل تصاوير
د) شباهتها 

 

  132- نمره معيار براي خرده آزمون وکسلر چند است؟

الف ) 50- 8
ب) 10- 3
ج) 100- 15
د) 100- 16 

 

  133- آزمون وکسلر در مقايسه با آزمون استنفورد- بينه ...

الف) هماهنگي بيشتري با نظريه هاي جديد در مورد ساختار هوش دارد
ب) عوامل هوشي بيشتري را اندازه گيري مي کند
ج) از قدمت تاريخي بيشتري برخوردار است
د) در سنجشهاي باليني بيشتر مورد استفاده است 

 

  فصل پنجم :
134- آزمونهاي فردي در مقايسه با آزمونهاي گروهي ...

الف) از نظر اجرا و زمان مقرون به صرفه تر هستند
ب) اطلاعات کيفي بيشتري را در مورد آزمودنيها بدست مي دهند
ج) شرايط يکسان بيشتري را فراهم مي کنند
د) کمتر تحت تأثير رفتار آزمونگر قرار مي گيرند 

 

  135- کدام يک از آزمونهاي زير جزء آزمونهاي گروهي هوش به شمار مي آيند؟

الف) بينه
ب) وکسلر
ج) ريون
د) ريون و بينه 
136- فرمهاي تجديد نظر شده آزمون ريون براي اندازه گيري هوش چه افرادي به کار مي رود؟
الف) 12- 2 سال
ب) 5 تا بزرگسال
ج) 2 تا بزرگسال
د) 5 تا 9 ساله

 

  137- سؤالهاي آزمون ريون عمدتاً چه عاملي را اندازه گيري مي کنند؟

الف) هوش سيال
ب) هوش متبلور
ج) استدلال قياسي
د) حافظه 

 

  138- محدوديت عمده آزمون ريون چيست؟

الف ) سؤالات از مشکل به آسان تنظيم شده
ب) سؤالات مياني بقدري مشکل است که کمتر کسي مي تواند پاسخ دهد
ج) عدم تنوع سؤالات
د) فراينده استدلال ذهني را نمي سنجد 

 

  139- آزمون ريون کودکان بالاتر از 9 سال چند سؤال دارد و زمان اجراي آن چند دقيقه است؟

الف) 30 سؤال- 45 دقيقه
ب) 60 سؤال- 30 دقيقه
ج) 30 سؤال- 15 دقيقه
د) 60 سؤال- 45 دقيقه 

 

  140- هوشبهر انحرافي در آزمون ريون داراي چه ميانگين و انحراف معياري است؟

الف) 50- 8
ب) 10 -3
ج)100- 15
د) 100- 16 

 

  141- مقياس 2 آزمون هوشي کتل براي کدام يک از گروههاي زير مورد استفاده قرار مي گيرد؟

الف ) عقب مانده هاي ذهني
ب) بزرگسالان با هوش
ج) افراد تحصيلکرده
د) بزرگسالان با تحصيلات کمتر از متوسط 

 

  142- مقياس 3 آزمون هوشي کتل براي چه گروه سني با هوش استفاده مي شود؟

الف ) 12- 8
ب) 14 سالگي به بعد
ج) 16- 12 ساله
د) 20- 16 ساله 

 

  143- در کدام خرده آزمون کتل فرد بايد از بين تصاوير يکي را که نسبت به بقيه ناجور است انتخاب کند؟

الف ) سري تصاوير
ب) وضعيت توپولوژيکي
ج) ماتريسها
د) طبقه بندي 

 

  144- همبستگي بين آزمون کتل با چه آزموني بالاتر است؟

الف ) استنفورد- بينه
ب ) وکسلر
ج) ريون
د) ژيل 

 

  145- آزمون MAB داراي چه محدوديتي است ؟

الف ) عدم امکان اجراي گروهي
ب) باز پاسخ است
ج) فقط مقياس هوش کلامي است
د) عدم تفکيک افراد بسيار باهوش و کم هوش 

 

  146- آزمون MAB در حقيقت برگردان چه آزموني است؟

الف) وکسلر بزرگسالان
ب) وکسلر کودکان
ج) استنفورد- بينه
د) SAT 

 

  147- از بين آزمونهاي زير کدام يک هم هوش کلامي و هم هوش عملي را اندازه گيري مي کنند؟

الف) ريون
ب) کتل
ج) وکسلر
د) وکسلر و MAB 

 

  148- در MAB کدام خرده آزمون جزء مقياس کلامي است؟

الف ) تجسم ديداري
ب) نماد ارقام
ج) شباهتها
د) تنظيم تصاوير 

 

  149- تعداد سؤالات چند گزينه اي در هر آزمون MAB چند تا است؟

الف ) 40- 30
ب) 50 -20
ج)30- 15
د) 40- 20 

 

  150- در آزمون MAB نمره هاي آزمون براي هر يک از خرده آزمونها با چه ميانگين و انحراف معياري محاسبه مي شود؟

الف ) 100- 15
ب) 100- 16
ج) 50- 10
د) 50- 8 
فصل ششم :
166- کدام دسته از آزمونها بيشتر براي سنجش هوش و تواناييهاي ذهني کودکان پيش آموزشگاهي، افراد بيسواد، و عقب مانده ذهني به کار مي رود؟
الف ) انفرادي
ب) گروهي
ج) غيرکلامي
د) حسي- حرکتي

 

  167- مقياس سنجش برازلتن تا چه زماني قابل کاربرد است؟

الف )6 هفتگي
ب) 4 هفتگي
ج) 5 هفتگي
د) 8 هفتگي 

 

  168- هدف کدام مقياس سنجش توانايي نوزادان در حوزه هايي مثل واکنش يکه خوردن ، رشد حرکتي و هماهنگي حرکات دست و دهان است؟

الف ) بنت
ب) گزل
ج) بيلي
د) برازلتن 

 

  169- کدام مقياس رشد آزمودنيها را در حوزه هاي حرکات عضلاني درشت و ظريف ، رفتارهاي انطباقي و زبان مي سنجد؟

الف ) برازلتن
ب) بيلي
ج) گزل
د) کتل 

 

  170- چرا بايد نتايج حاصل از آزمون گزل را با احتياط تفسير کرد؟

الف ) همبستگي زياد هوش و تواناييهاي حسي- حرکتي
ب) عدم همبستگي زياد هوش و تواناييهاي حسي- حرکتي
ج) اجرا روي گروه وسيع و عدم تعميم پذيري نتايج
د) عدم روايي نتايج 

 

  171- مقياس بيلي براي سنجش رشد حسي- حرکتي و تواناييهاي ذهني کودکان چه سنيني تدوين شده است ؟

الف ) 2 تا 30 ماهه
ب) 4 تا 60 ماهه
ج) 4 تا 40 هفته
د) 2 تا 15 ماهه 

 

  172- برگ رفتار شيرخواران و مقياسهاي ذهني و حرکتي در کدام مقياس وجود دارد؟

الف ) گزل
ب) برازلتن
ج) بيلي
د) کتل 

 

  173- کدام آزمون جزء آزمونهاي مداد- کاغذي نيست؟

الف ) برازلتن
ب) DAT
ج) SAT
د)GATB 

 

  174- در مقياس شيرخوارگي کتل براي گروههاي سني از 2 تا 12 ماهه براي هر ماه چند ماده تدوين شده است؟

الف ) 6 ماده
ب) 7
ج) 5
د) هر دو ماه 5 ماده 

 

  175- آزمونهاي جااندازي در کدام مقياس وجود دارد؟

الف ) بيلي
ب ) گزل
ج) برازلتن
د) کتل 

 

  176- نتايج حاصل از اجراي مقياس هوشي شيرخوارگي کتل به چه صورت تعيين مي شود؟

الف ) هوشبهر
ب) سن عقلي
ج) بهره رشدي
د) بهره حرکتي 

 

  177- در تاريخ اندازه گيريهاي رواني، اولين آزمونهايي که براي سنجش خصايص رواني افراد ساخته شد از نوع چه آزمونهايي بود؟

الف ) حسي- حرکتي
ب) توانايي
ج) رواني- حرکتي
د) عاطفي 

 

  178- آزمون سرعت دستکاري مينه سوتاچه پديده اي را مي سنجد؟

الف ) دقت حرکات درشت دست
ب) دقت حرکات ظريف دست
ج) حرکات درشت و ظريف دستها
د) هماهنگي چشم و دست 

 

  179- آزمون کرافورد کدام يک از تواناييهاي زير را مي سنجد؟

الف) حرکات درشت دست
ب) حرکات ظريف و درشت دستها
ج) رشد حسي- حرکتي نوزادان
د) حرکات ظريف دست 

 

  180- تخته جا اندازي پردو و چه توانايي را مي سنجد؟

الف ) حرکات ظريف دست
ب) حرکات ظريف درشت دست
ج) چالاکي دست و حرکات ظريف انگشتان
د) حرکات ظريف و درشت دستها 
ادامه فصل ششم و فصل هفت و فصل هشت:
181- کدام آزمون حرکات درشت و ظريف دستها را اندازه گيري مي کنند؟
الف ) پردو
ب) مينه سوتا
ج) کرافورد
د) بنت

 

  182- چارت اسنلن براي سنجش چه توانايي بکار مي رود؟

الف ) تيز بيني
ب) حساسيت به رنگها
ج) تيزگوشي
د) کوررنگي 

 

  183- براي سنجش تشخيص رنگ، از چه آزموني استفاده مي شود؟

الف) اسنلن
ب) ايشيهارا
ج) پردو
د) کرافورد 

 

  فصل هفتم: 184- براي موفقيت در همه مشاغل شرط اساسي و لازم کدام عامل است؟

الف ) کلامي- آموزشي
ب) ادراکي- فني
ج) فضايي- حرکتي
د) g 

 

  185- تفاوتهاي موجود بين تواناييهاي حرفه اي را مي توان معلول چه عاملي دانست؟

الف ) گروهي اصلي
ب) اختصاصي
ج) g و نگرش
د) همه موارد 

 

  186- خصايص اکتسابي که بر اثر تجربه بوجود مي آيد چه نام دارد؟

الف ) علاقه
ب) نگرش
ج) استعداد
د) هوشي 

 

  187- علاقه به فعاليتهاي عملي با چه صفت شخصيتي ارتباط و همبستگي دارد؟

الف ) کنجکاوي جنسي
ب) درون گرايي
ج) برون گرايي
د) پرخاشگري 

 

  188- افرادي که مهارت در بيان خصايص فردي خود و برقراري روابط حسنه با ديگران دارند چه مشاغلي را انتخاب مي کنند ( براساس تحقيقات هالند) ؟

الف ) سنتي
ب) خطر جو
ج) اجتماعي
د) هنري 

 

  189- آمادگي ذهني که از طريق تجربه سازمان مي يابد و در واکنش شخص نسبت به همه موضوعها تأثير مستقيم دارد چه ناميده مي شود؟

الف ) نگرش
ب) استعداد
ج) علاقه
د) واکنش 

 

  190- آزمونهاي هوش کلي که در انتخاب شغل بکار مي رود از نوع چه آزمونهايي هستند؟

الف ) فردي- طولاني
ب) گروهي- طولاني
ج) گروهي- نسبتاً کوتاه
د) فردي- کوتاه 

 

  191- از جمله آزمونهاي مداد کاغذي که در موقعيتهاي استخدامي بکار مي رود کدام يک از آزمونهاي هوشي است ؟

الف ) بينه
ب) GATB
ج) وکسلر
د) واندرليک 

 

  192- مجموعه آزمونهاي استعداد شغلي براي نيروهاي مسلح شامل چه ترکيبهاي تحصيلي نيست؟

الف ) توانايي تحصيلي
ب) کلامي
ج ) مکانيکي
د) رياضي

193- آزمون GATB با آزمونهاي جور کردن اشکال و جور کردن ابراز چه استعدادي را مي سنجد؟

الف ) ادراک اشکال
ب) استعداد فضايي
ج) توانايي کلامي
د) توانايي کلي يادگيري 

 

  194- آزمون GATB (مجموعه آزمون استعداد کلي) در مورد چه افرادي به کار نمي رود؟

الف )ناشنوا
ب) نابينا
ج) بيسواد
د) معلول حرکتي

195- آزمونهاي استعداد و منشيگري مينه سوتا از دو بخش تشکيل شده است، آن دو بخش کدامند؟

الف ) مقايسه اعداد- مقايسه نامها
ب) هوش کلي- استعداد خاص
ج) ترکيبهاي تحصيلي- شغلي
د) مقايسه اعداد- مقايسه مکانها

196- کدام يک از آزمونهاي زير توانايي افراد در امور مکانيکي و درک مکانيکي را مي سنجند؟

الف ) کمپل
ب) بنت
ج) GATB
د) فردريکسن

نوشته شده توسط مصطفی نجفی در 12:3 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ۲۵ خرداد۱۳۸۸

تست های روان شناسی

آيا فردي‌ معاشرتي‌ و خونگرم‌ هستيد؟

(آیا برای هم ساخته شده اید؟)

آيا شما به‌ راحتي‌ دوست‌ پيدا مي‌كنيد؟

آيا فردي‌ برون‌ گرا، سرزنده‌، شاد و بانشاط هستيد؟

آيا فردي‌ خوش‌ بين‌ هستيد؟

 آيا فردي‌ وسواسي‌ هستيد؟

آیا فردی کاری و سخت کوش هستید؟

آيا فردي‌ فراموش‌ كار و كم‌ حواس‌ هستيد؟

آيا فردي‌ شوخ‌ طبع‌ و بذله‌گو هستيد؟

آيا فردي‌ مضطرب‌ هستيد؟

آيا فردي‌ شجاع‌ و بي‌ باك‌ هستيد؟

آيا فردي‌ سلطه‌جو و مقتدر هستيد؟

آيا صرفه جو و مقتصد هستيد؟

شما صادقيد يا متقلب؟

آيا فردي احساساتي و دل رحم هستيد؟

 آيا فردي‌ جسور هستيد؟

آيا فردي‌ شوخ‌ طبع‌ و بذله‌گو هستيد؟

نوشته شده توسط مصطفی نجفی در 19:13 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت۱۳۸۸

نشانگان داون (علی نجاری)

نشانگان‌ داون‌ عبارت‌ است‌ از عقب‌ماندگي‌ ذهني‌ و ناهنجاري‌ در بسياري‌ از اعضاء كه‌ به‌ علت‌ يك‌ ناهنجاري‌ كروموزومي‌ عمده‌ ارثي‌ به‌ وجود مي‌آيد.
علايم‌ شايع‌
به‌ مدت‌ كوتاهي‌ پس‌ از تولد:
عضلات‌ تون‌ طبيعي‌ ندارند و نوزاد شل‌ به‌ نظر مي‌رسد.
ناهنجاري‌هاي‌ سر و گردن‌ مثل‌ كوچك‌ يا غيرطبيعي‌ بودن‌ شكل‌ جمجمه‌؛ چشمان‌ بادامي‌؛ دهان‌ كوچك‌ و زبان‌ بيرون‌ زده‌
دستان‌ پهن‌ كه‌ داراي‌ خطوط‌ كف‌ دستي‌ بزرگ‌ و غير طبيعي‌ هستند. گاهي‌ انگشت‌ كوچك‌ دست‌ به‌ سمت‌ داخل‌ انحنا يافته‌ است‌.
صدا غير طبيعي‌ در قلب‌
در مراحل‌ بعدي‌:
عقب‌ ماندگي‌ رشد و نمو.

كودك‌ هيچگاه‌ به‌ اندازه‌ بدني‌ و قد مناسب‌ نمي‌رسد.
درجات‌ متفاوتي‌ از عقب‌ماندگي‌ ذهني‌
علل‌
ژنتيكي‌ است‌. وجود يك‌ كروموزوم‌ اضافي‌ در سلول‌ تخم‌ بارور شده‌ باعث‌ بروز ناهنجاري‌هايي‌ به‌ هنگام‌ رشد جنين‌ مي‌شود. در يك‌ سوم‌ موارد، اين‌ كروموزوم‌ اضافي‌ از پدر است‌.
عوامل‌ افزايش‌دهنده‌ خطر
حاملگي‌ در دختران‌ زير 16 سال‌ يا زنان‌ بالاي‌ 35 سال‌. در سن‌ 45 سالگي‌، ميزان‌ بروز اين‌ ناهنجاري‌ 1 از هر 20 تولد است‌.


سابقه‌ خانوادگي‌ نشانگان‌ داون‌.
قرار گرفتن‌ مادر در معرض‌ داروها، اشعه‌، مواد شيميايي‌، عفونت‌ها پيش‌ از حاملگي‌
پيشگيري‌
اگر حامله‌ هستيد و بالاي‌ 35 سال‌ سن‌ داريد، يا اينكه‌ سابقه‌ نشانگان‌ داون‌ در خانواده‌ شما يا همسرتان‌ وجود دارد، درخواست‌ آمنيوسنتز بكنيد (گرفتن‌ نمونه‌ از كيسه‌ آب‌ براي‌ انجام‌ بررسي‌هاي‌ مختلف‌ از جمله‌ بررسي‌هاي‌ ژنتيكي‌). با كمك‌ اين‌ آزمايش‌ مي‌توان‌ متوجه‌ نشانگان‌ داون‌ جنين‌ در همان‌ اوايل‌ حاملگي‌ شد.
اگر سابقه‌ نشانگان‌ داون‌ در خانواده‌ شما يا نامزدتان‌ وجود دارد، پيش‌ از تشكيل‌ خانواده‌ براي‌ مشاوره‌ ژنتيكي‌ مراجعه‌ كنيد.
عواقب‌ مورد انتظار
بسياري‌ از كودكان‌ دچار نشانگان‌ داون‌ با آموزش‌ و تربيت‌ مخصوص‌ داراي‌ زندگي‌ شاد، پر از محبت‌ و مفيدي‌ خواهد بود.

البته‌ طول‌ عمر افراد دچار نشانگان‌ داون‌ كمتر از افراد سالم‌ است‌.
عوارض احتمالي
افزايش‌ احتمال‌ بروز سرطان‌ خون‌ و بيماري‌ تيروييد
افزايش‌ احتمال‌ بروز عفونت‌ها
نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌ به‌ علت‌ ناهنجاري‌هاي‌ مادرزادي‌ قلب‌
بيماري‌ آلزايمر در يك‌ سوم‌ از بيماران‌ بالاي‌ 35 سال‌
درمان‌

اصول‌ كلي‌
تا آنجا كه‌ مي‌توانيد برنامه‌ها و منابع‌ مختلفي‌ كه‌ براي‌ كمك‌ به‌ كودكان‌ دچار نشانگان‌ داون‌ وجود دارد را شناسايي‌ و از آنها استفاده‌ كنيد.
روان‌درماني‌ يا مشاوره‌ براي‌ والدين‌. بسياري‌ از والدين‌ خود را به‌ خاطر ناهنجاري‌ كودكشان‌ سرزنش‌ مي‌كنند و نياز به‌ كمك‌ براي‌ مبارزه‌ با احساس‌ گناه‌ بيجا و زيان‌بار خود دارند.
توصيه‌ مي‌شود كه‌ از برنامه‌هاي‌ مخصوص‌ براي‌ آموزش‌ شيرخوار استفاده‌ شود.


انجام‌ عمل‌ جراحي‌ براي‌ تصحيح‌ اختلالات‌ مادرزادي‌ قلب‌ يا روده‌
اگر نگهداري‌ از كودك‌ در خانه‌ امكان‌پذير نباشد، كودك‌ را مي‌توان‌ در مراكز يا خانه‌هاي‌ مخصوص‌ اين‌ كودكان‌ تحت‌ مراقبت‌ قرار داد.
داروها
آنتي‌بيوتيك‌ براي‌ عفونت‌هاي‌ مكرر. توجه‌ داشته‌ باشيد كه‌ دارويي‌ براي‌ معالجه‌ نشانگان‌ داون‌ وجود ندارد.
فعاليت‌
كودك‌ را در يك‌ محيط‌ حفاظت‌ شده‌ به‌ فعاليت‌ هر چه‌ بيشتر تشويق‌ كنيد (مگر اينكه‌ بيماري‌ قلبي‌ وجود داشته‌ باشد).
رژيم‌ غذايي‌
رژيم‌ خاصي‌ توصيه‌ نمي‌شود.

امكان‌ دارد صبر بيشتري‌ براي‌ تغذيه‌ شيرخوار مورد نياز باشد. بعضي‌ از اين‌ شيرخواران‌ در مكيدن‌ پستان‌ مشكل‌ دارند يا علاقمند به‌ غذا خوردن‌ نيستند.
در اين‌ شرايط‌ به‌ پزشك‌ خود مراجعه‌ نماييد
اگر كودك‌ شيرخوار شما شل‌ به‌ نظر مي‌رسد و گويا رشد و نموي‌ طبيعي‌ ندارد.
اگر كودك‌ دچار نشانگان‌ داون‌ علايم‌ عفونت‌ را پيدا كند (تب‌، گرمي‌ يا درد).

یکی از علل شایع عقب ماندگی ذهنی است که یک مورد در هر 600-700 تولد اتفاق می افتد. بروز آن به دلیل تشخیص پیش از زایمان با کمک آمنیوسنتزیس و ختم حاملگی در صورت در خواست مادر در حال کاهش است. علائم بالینی شامل علائمی است که هرکدام به تنهائی ممکن است در افراد سالم نیز وجود داشته باشند. اما وجود 4 مورد از آنها با هم قویا
به نفع سندرم داون است. ناهنجاریهای ظاهری عبارتند از:
1- سر: اکسی پوت صاف
2- چشم ها: چین اپی کانتیک و شکافهای پلکی مایل
3- دهان:دهان و دندان های کوچک, زبان چروک خورده و کام شدیدا خمیده
4- دست ها: کوتاه وپهن, انگشت 5 خمیده , شیار کف دستی عرضی تک
5- مفاصل: قابلیت خمیده شدن بیش از حد به جلو یا عقب افتادن با ماهیچه های هیپوتون

ناهنجاریهای درونی:
در 20% اینها نواقص مادرزادی دیده میشود.

. بخصوص نقص دیواره ای یا VSD. ناهنجاریهای روده ای به خصوص آترزی دئودنوم و نیز اختلال شنوائی. شدت عقب ماندگی ذهنی در سندرم داون شدیدا متفاوت است. معمولا IQ .. بین 20-50 است اما در 15% موارد بالاتر از 50 است. علائم پیر شدن زودتر ظاهر می شود و در مغز شبیه آلزهایمر در سنین میانسالی ظاهر میشود.

پیش آگهی بیماران داون
عموم این قبیل بیماران دارای طول عمر کوتاهی هستند بطوری که یک سوم بیماران در همون سال اول میمیرند. و یک چهارم بیماران هم تا 4 سالگی میمیرند. بقیه بیماران هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ طول عمر نسبت به بقیه افراد سالم جامعه...عمر کوتاه تری رو دارن.

مهمترین علت مرگ و میر اینها ناهنجاریهای مادرزادی قلبی هست. عفونتهای مکرر تنفسی..صرع, انسداد های دستگاه گوارش, وسرطان خون ..


بیماران سندرم داون نیاز به چه مشاوره هائی دارن:
1- مشاوره متخصص قلب: جهت بررسی وجود ناهنجاریهای قلبی که اشاره شد
2- چون احتمال ایجاد پنومونی در اینها زیاده.. بهتره با یک متخصص کودکانی که در زمینه پنومونی های اطفال تبحر داره
مشورت انجام بشه.
3- بهتره با متخصص روانپزشکی کودکان هم در این زمینه مشورت بشه تا علاوه بر ارزیابی خود کودک ..خانواده کودک هم .. ارزیابی بشن..
4- تا 10 % بیماران ...

دچار صرع میشن... لذا مشورت با متخصص مغز و اعصاب هم خوبه
5- مشاوره ژنتیک هم لازمه..

 
پیش آگهی بیماران داون
عموم این قبیل بیماران دارای طول عمر کوتاهی هستند بطوری که یک سوم بیماران در همون سال اول میمیرند. و یک چهارم بیماران هم تا 4 سالگی میمیرند. بقیه بیماران هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ طول عمر نسبت به بقیه افراد سالم جامعه...عمر کوتاه تری رو دارن. مهمترین علت مرگ و میر اینها ناهنجاریهای مادرزادی قلبی هست. عفونتهای مکرر تنفسی..صرع, انسداد های دستگاه گوارش, وسرطان خون .. از دیگر علل مشکلات اینها هست.

رييس اداره ژنتيك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تدوين برنامه جامع ژنتيك در كشور خبر داد و گفت: ميزان ازدواج خويشاوندي در گروه‌هاي كوچ نشين به لحاظ زندگي ايزوله آنان بيشتر است كه اين امر به بروز بيشتر بيماريهاي نادر ژنتيكي در اين قشر منجر شده است.
دكتر اشرف سماوات در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، با اشاره به آغاز برنامه‌هاي ژنتيك از 10 سال گذشته، اظهار كرد: اين برنامه‌ها و ساخت زير ساخت‌هاي ژنتيكي اجتماعي با برنامه تالاسمي در كشور آغاز شد زيرا اجراي برنامه‌هاي اين چنيني در كشور بزرگي مثل ايران نيازمند ايجاد زير ساختهاي اجتماعي است.
وي كاهش بروز يك سومي تا يك پنجمي بيماري تالاسمي را از نتايج اجراي برنامه كنترل تالاسمي در كشور دانست و افزود: با امكانات موجود مثل مشاوره ژنتيك و گسترش شبكه پزشكي مولكولي قادريم ساير بيماريهاي ژنتيكي را مورد ملاحظه قرار دهيم و آنان را نظير بيماري تالاسمي در شبكه بهداشت و درماني و نظام سلامت كشور ادغام كنيم.
رييس اداره ژنتيك وزارت بهداشت با تاكيد بر اين كه نبايد در بحث كنترل بيماريهاي ژنتيك واحدنگري داشت، به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: در اين راستا بايد از استراتژيهاي مشترك استفاده شود و با بيماريها برخوردي مشترك گردد كه به اين ترتيب هم مقرون به صرفه‌تر است و هم به ساير جنبه‌هاي اجرايي و علمي نزديك تر.

وي با اشاره به اين كه ثبت بيماريهاي غير واگير در كشور فراگير نيست، افزود: بر اساس شواهد جمع‌آوري شده و بر اساس متدولوژي مشخص به بيماريهاي ژنتيك نمره داده شد و بر اساس آن ليستي از بيماريهاي شايع تهيه شد كه 8 بيماري از جمله بيماريهاي هموفيلي، سندرم داون، G.

6.P.D و كم خوني داسي شكل و تالاسمي از بيماريهاي شايع ژنتيك كشوريست كه با افزايش سن ازدواج و بارداري بروز سندرم داون هم در كشور رو به افزايش است اين در حاليست كه ازدواجهاي خويشاوندي برخي از بيماريهاي خاص (اتوزومال مغلوب) را افزايش مي‌دهد

۷۵ % از كودكان مبتلا به سندرم داون ، دارای ضایعات شنوایی نیز هستند .این ضایعات عمدتاً بدلیل عفونت های مكرر گوش میانی و انباشتگی سرومن ( واكس گوش ) در مجرای شنوایی می باشد.عفونت های مزمن تكرار شونده در گوش میانی ، باعث ایجاد چسبندگی در گوش میانی شده و حركت استخوانچه های گوش كاهش یافته و در نتیجه ، افت شنوایی پیشرونده ایجاد خواهد شد.
این كودكان به شدت از محرومیت های حسی رنج می برند و برای رساندن آنها به حداكثر ظرفیت شناختی ، باید از برنامه های خاص پیش گیرنده و آموزشی استفاده نمود. تاخیر در رشد زبانی این كودكان ، باعث تاخیر در رشد گفتار آنهاخواهد شد.

بنابراین ، یكی از مهمترین اقدامات در مورد این كودكان، رفع مشكلات شنوایی آنها است تا از این طریق به رشد زبانی آنها كمك نماییم .
از مهمترین مشنلات این كودكان ، مشكلات گفتاری / شنیدری آنها می باشد.

آنها اغلب در كنترل سیستم گفتاری ، هماهنگی زبان ، لب ها ، فك و كام دچار مشكل هستند. این موانع گفتاری ، موجب شده تا این كودكان به كمك بیشتری درمورد شنوایی خود نیاز داشته باشند.
بنا بر نظریات دكتر Tomatis ، انسان فقط قادر به تولید اصواتی است كه قبلاً آنها را از طریق گوش شنیده باشد.
با استفاده از صوت درمانی ، گوش با شنیدن اصوات مختلف تمرین داده ی شود و ظرفیت شنوایی افزایش می یابد. ضمناً با استفاده از روش های مخصوص ، این كودكان اصوات با فركانس زیادی ( High tone ) را كه بدلیل ضایعه شنواییشان نمی شنیدند ، خواهند شنید

اصوات صامت( Consonant ) مانند b, p, d, g, t جزو اصوات فركانس زیاد هستند و به طور حتم برای درك واضح گفتار ، كاملاً ضروری می باشند. قبل از اینكه كودك قادر به تولید این صداها باشد ، باید آنها را بشنود.

بنا براین ، صوت درمانی موجب حفظ شنوایی در محدوده كاملی از فركانس ها شده و منطقه فركانسی وسیعتری برای ایجاد گفتار در كودك وجود خواهد داشت.
● چگونه از صوت درمانی استفاده كنیم ؟
والدین كودك باید مطمئن باشند كه گوش های كودكشان به طور منظم تحت معاینه قرار بگیرد و هرگونه انباشتگی سرومن و یا عفونت ، سریعاً درمان شود . در برخی از موارد ، تكرر این حالات با صوت درمانی كاهش یافته است. حركات و تمارینی كه بواسطه صوت درمانی در گوش ایجاد می شود ، موجب خروج خود بخود مایعات از گوش شده و از انسداد گوش جلوگیری می شود.
در ماهای اول صوت درمانی ، این كودكان باید هر روز و به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه به محركات صوت درمانی گوش دهند و در صورت تمایل كودك ، این زمان میتواند به ساعت های بیشتری نیز برسد.


انجام صوت درمانی در كودكان با سندرم داون ، موجب می گردد تا علاوه بر پیشرفت حس شنوایی ، دیگر زمینه های شناختی آنها مانند توجه به محیط اطراف و اشتیاق به یادگیری نیز بهبود یابد.  

سندروم دان پايان راه نيست بلکه شروعی است پرهيجان که با تلاش من و تو به عنوان والدين و اطرافيان فرزندی با اين عارضه به آينده ای بسيار روشن همراه با ويژگی های يک فرد عادی برای فرزندان سندروم دان واصل خواهيم شد . پس اگر در اتاق تاريکی هستی شمعی بيافروز . این قسمتی بود از مطلب مفصلی در مجله راه زندگی ( سال نهم - اول آذر ۸۳ - صفحه ۱۱) در مورد کودکان سندرم دان که توجه تان را به ادامه مطلب جلب مینمایم
سندروم دان
سندروم يعنی مجموعه علايم بدنی و ذهنی عارضه ای خاص و و دان نام پزشک انگليسی است که در حدود 200 سال قبل اين مجموعه علايم را کشف نمود . علت اين پديده نوعی بی نظمی در ترتيب کروموزومی است که در مراحل جنينی و هنگام تقسيم سلولی رخ می دهد . کسانی که سندروم دان دارند در سلول های بدن خود به جای 46 کرومورزم 47 کروموزوم دارند .

کروموزوم بخش بسيار کوچکی از سلول است که ژن ها در آن جمع شده و حاوی اطلاعاتی است که بدن ما را شکل می دهد . به عنوان مثال رنگ پوست ، چشم ، موها ، مؤنث يا مذکر بودن ، در همين بخش کوچک مشخص می گردد . کروموزوم اضافی هر بدن فردی که سندروم دان دارد بر روال شکل گيری موارد ياد شده تأثير می نهد و موجب تغييرات بدنی و ذهنی می شود . افراد با سندروم دان تفاوت هايي با ديگران دارند . بخشی از اين تفاوت ها مربوط به خصوصيات ظاهری افراد و بخشی ديگر مربوط به ويژگی های ذهنی می گردد . مهم آن است که بدانيم سندروم دان مانند سرماخوردگی نيست که کسی به آن مبتلا گردد بلکه قبل از تولد بروز می کند . گرچه اين افراد اغلب به اندازة افراد عادی توانا نيستند ، اما استعداد آنان در انجام برخی از امور ما را شگفت زده می کند .
سندروم دان چگونه در روند رشد اثر می گذارد؟
افراد با سندروم دان مراحل رشد ذهنی و جسمی را نسبت به ديگر افراد با تأخير سپری می کنند . آنها نسبت به همسالان خود نشستن ، راه رفتن ، صحبت کردن ، بازی کردن و فعاليت های ديگر را ديرتر می آموزند .

اما امروزه با کمک علم توانبخشی (کار درمانی ، گفتار درمانی ، بازی درمانی و ...) می توان در سرعت رشد حرکتی و ذهنی کودکان با اين عارضه بسيار مؤثر بود . از اين رو بايد به نيازهای توانبخشی اين کودکان از بدو تولد توجه نمود .

مراقبت های اوليه مورد نياز که بايد در مدت کوتاهی پس از تولد کودک ارائه گردد زمينه ای فراهم می کند تا کودک با سندروم دان حداکثر استعداد خود را بروز دهد . اين خدمات شامل برنامه های مناسب آموزشی و مراقبت های پزشکی است که بدون شک افراد با سندرو دان را عضو مفيد و مؤثر خانواده و جامعه می سازد .
سندروم دان چگونه تشخيص داده می شود؟
تشخيص قطعی سندروم دان با اتکا به مشخصات ظاهری نوزاد قدری دشوار است به همين دليل با انجام کاريوتايپ (Karyo Type) تشخيص قطعی مشخص می شود . برخی خصوصيات ظاهری نوزاد با سندروم دان که با شدت و ضعف متفاوتی بروز می کند و الزاماً همة آنها در اين نوزادان وجود ندارد ، عبارتند از : 1- شل بودن عضلات بدن 2- نرمی مفاصل و قابليت خم شوندگی بيش از حد معمول 3- نيم رخ تخت ، بينی کوچک و چشم های کشيده و بادامی 4- بزرگی عضلة زبان نسبت به دهان 5- تک شيار عميق در کف دست 6- فاصلة بيش از حد معمول بين انگشت شصت پا و انگشتان کناری
آيا کودکان با سندروم دان مشکلات پزشکی خاصی دارند؟
مشکلاتی که ممکن است در برخی از نوزادان با سندروم دان بروز کند عبارت است از : ناراحتی های قلبی مادرزادی ، ابتلا سريع به بيماری های عفونی ، مشکلات تنفسی و برخی ناراحتی های گوارشی ، استرابيسم چشم (لوچی چشم) ، مشکلات شنوايي و مشکلات ناشی از کارکرد غدة تيروييد . بايد توجه داشت که موارد ياد شده در حد احتمال است و پيشرفت های علم پزشکی درمان اکثر آنها را امکان پذير ساخته است . به گونه ای که افراد با سندورم دان تا سنين بالای (55 سالگی) می توانند به سلامت زندگی کنند .
کانون سندروم دان ايران چه اهدافی را دنبال می کند؟
کانون سندروم دان ايران ، مؤسسه ای است غيردولتی و مستقل که تلاش خود را در جهت بهبود شرايط زندگی افراد با سندروم دان متمرکز نموده و می کوشد برای توانمندسازی هر چه بيشتر اين افراد فرصت های آموزشی را در کنار حمايت از حقوق اجتماعی ايشان فراهم آورد . اين کانون ، در تهران قرار دارد و افراد علاقه مند جهت کسب اطلاعات بيشتر می توانند با اين کانون تماس حاصل فرمايند . کمک مردمی به کانون سندروم دان موجب استمرار از خدمات به افراد با سندروم دان است .

افراد سندروم دان نسبت به جنبه های اجتماعی محيط خويش بسيار حساسند . آنها عواطف و نيازهايي همچون سايرين دارند و بايد از فرصت های يکسانی بهره مند شوند . اگر اين افراد تحت مراقبت های ويژه قرار گيرند و در فعاليت های روزمره دخالت داده شوند ، در کارهايي چون ادامة تحصيل ، رفتار اجتماعی و ادارة امور شخصی خود موفق می گردند . اگر کودک با سندروم دان در کنار همسالان خود در مدارس عادی تحصيل کند فعال تر می شود و همزيستی آنها موجب دوستی ، تفاهم و درک متقابل می گردد . اغلب توانايي آموختن در افراد با سندروم دان ما را شگفت زده می کند ، به طور مثال : دختری به نام مهتاب 16 ساله است و امسال کلاس سوم راهنمايي را با معدل 62/16 در يکی از مدارس عادی شهر تهران گذرانده است .

توفيق او در تحصيل حاصل تلاش های فردی و پيگيری مستمر والدين و مساعدت و همراهی اوليای مدرسه بوده است . مهتاب در جمع دانش آموزان و همکلاسی ها دوستان خوبی دارد . او در 3 سالگی به علت نارسايي قلبی تحت عمل جراحی قرار گرفته است . و يا آرشام متولد سال 1352 است و تحصيلاتش را در دبستان و راهنمايي استثنايي گذرانده است . وی از 7 سالگی تحت نظر مربی به ورزش شنا پرداخته و با پيگيری و تشويق والدين به آموختن ادامه داد و سرانجام توانست در مسابقات جهانی المپيک استثنايي سال 2003 در شته شنا به مقام سوم جهان دست يافت . توفيق هر چه بيشتر وی را آرزومنديم .
پس دوستان خوب ، سندروم دان پايان راه نيست بلکه شروعی است پرهيجان که با تلاش من و تو به عنوان والدين و اطرافيان فرزندی با اين عارضه به آينده ای بسيار روشن همراه با ويژگی های يک فرد عادی برای فرزندان سندروم دان واصل خواهيم شد . پس اگر در اتاق تاريکی هستی شمعی بيافروز

.

نوشته شده توسط مصطفی نجفی در 15:23 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت۱۳۸۸

آزمون گودیناف(پژمان برکاتی)

” آزمون آدمك گوديناف “

استفاده از ترسيم براي نشان دادن عملكرد‌هاي هوشمندانه از آغاز قرن بيستم شروع شد. در همان موقع بود كه نهضتي به‌نام روان‌سنجي پديد آمد. آلفرد بينه و تئودور سيمون (كساني كه اولين آزمون هوشي را ابداع كردند) اعتقاد داشتند كه بين سن عقلي كودكان و رسد ترسيمي همبستگي بالايي وجود دارد. اين نظر مورد استقبال روان‌شناسان آن زمان قرار گرفت، و از اين شيوه براي ارزيابي توانايي‌هاي هوشي كودكان استفاده كردند. خانم فلورانس گوديناف نيز با تبعيت از همين الگو آزمون ترسيم يك آدم را براي سنجش هوش كودكان و نوجوانان زير 16 سال ابداع كرد.

اين آزمون مورد استقبال روان‌شناسان باليني و روانپزشكان قرار گرفته به صورت گسترده در كلينيك‌هاي روان‌شناسي و روانپزشكي مورد استفاده قرار گرفت.

امروزه از اين آزمون (آزمون آدمك) چه به صورت مستقل و چه به صورت مكمل آزمون‌هاي وكسلر و استنفردبينه بكار گرفته مي‌شود. در كشور ما نيز از اين آزمون به صورت مكمل آزمون‌هاي وكسلر (كودكان و نوجوانان) ولايتر در مراكز سنجش كودكان  استفاده مي‌شود.

آزمون ترسیم آدمک یکی از آسانترین ، عملی ترین وجهانی ترین آزمونهای تصویری است. این آزمون به وسیله عده زیادی کد گذاری شده است که مهمترین آنها کار خانم آمریکائی فلورانس گودینافFlorence Goodenoughاست که در سال 1920 در ایالت نیوجرسی آمریکا روی چهار هزار کودک آن را آزمایش نمود . در فرانسه نیز دکتر فایFay در این زمینه کار کرده است.

هدف:

مهمترین هدف آزمون ، تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک است . همچنین این آزمون را زمانی  به کار می بریم که آزمونهای هوشی دیگر مقدور نیست و می خواهیم هر چه سریعتر درباره درجه هوشی کودک به نتیجه برسیم . علاوه بر این ، اطفالی که زبان نمی دانند و قادر به سخن گفتن نیستند بهترین ابزار سنجش این آزمون می باشند.

دستور اجرا:

اجرای آزمون ساده است . به کودک گفته می شود:” یک آدم ترسیم کن  و هر چه می توانی آنرا زیبا و خوب بکِش ” ، اضافه می نمائیم زمان این کار هر چقدر طول بکشد اشکالی ندارد.

نکاتی که در عمل و ارزیابی باید رعایت کرد:

1. برای ترسیم بهتراست یک مداد سیاه  یا یک خودکار راحت و روان دراختیار کودک بگذاریم . با مداد رنگی به دشواری می توان رسم کرد و اجزاء را تشخیص داد.

2.   اگر نقاشی با مداد رنگی کشیده شود ، شرایط دیگری برای ارزیابی لازم است که باید رعایت شود.

3.   کاغذ برای رسم نقاشی کودک باید حداقل 30 × 21  باشد.

4.   اجازه بدهید کودک چند تصویر بکشد ، سپس  بهترین و کاملترین را برای نمره گذاری انتخاب کنید.

5. اگر نتایج چند بار کشیدن آدمک با یکدیگر فرق داشت نشان ناراحتی های دیگری در کودک است که باید به متخصص مسائل روانی یا روان درمانی مراجعه کرد.

روش نمره گذاری:

الف: برای هر یک ازاجزا آدمک در صورتی که توسط کودک ترسیم شده باشد یک نمره منظور فرمائید. به شرح ذیل:

جدول نمره گذاری آزمون نقاشی آدمک گودیناف

ردیف

موارد

نتیجه

ردیف

موارد

نتیجه

1

سر

 

27

کف دست

 

2

پا

 

28

محل های الحاق بازوها

 

3

دست

 

29

محل الحاق ران ها

 

4

تنه

 

30

تناسب اندازه سرنسبت به تنه1دوم تا1دهم

 

5

درازای تنه بلندترازپهنای آن باشد .

 

31

تناسب اندازه دست ها نسبت به تنه

 

6

شانه ها بوضوح دیده شوند .

 

32

نسبت اندازه پاها

 

7

دستها و پاها به نقطه ای از تنه چسبیده باشند .

 

33

اندازه کف پاها

 

8

دستها و پاها به محل مناسب  تنه چسبیده باشند .

 

34

دست ها و پاها دو بعدی

 

9

گردن کشیده باشد .

 

35

پاشنه پا یا پاشنه کفش

 

10

حدود گردن

 

36

هکاهنگی حدود کلی

 

11

چشم ها کشیبده شده  باشد .

 

37

هماهنگی حدود کلی و خطوط جزئی

 

12

بینی کشیبده شده باشد .

 

38

هماهنگی ، تناسب و تقارن خطوط دور سر

 

13

دهان کشیبده شده باشد .

 

39

هماهنگی ، تناسب و تقارن دو طرف تنه

 

14

بینی و دهان دو بعدی کشیبده شده باشد .

 

40

هماهنگی ، تناسب و تقارن دو طرف صورت

 

15

سوراخ های بینی کشیبده شده باشد .

 

41

تناسب اندازه دست ها با پاها

 

16

موها کشیبده شده باشد .

 

42

گوشها وجود داشته باشند .

 

17

موها سر جای خودشان باشند .

 

43

تناسب اندازه گوشها

 

18

لباسها کشیبده شده باشد .

 

44

اجزاء چشم ها ( ابروها یا مژه ها )

 

19

دو تکه از لباسها کشیبده شده باشد .

 

45

مردمک چشم ها

 

20

4 تکه از لباس بخوبی قابل تشخیص باشد .

 

46

نسبت اندازه چشم ها

 

21

لباسها کامل باشد .

 

47

نگاه(جهت نگاه به درستی ترسیم شده باشد(

 

22

لباس کار یا یونیفرم کامل و بی نقص باشد.

 

48

چا نه و پیشانی

 

23

انگشت ها

 

49

بر آمدگی چا نه

 

24

تعداد انگشت ها درست باشند .

 

50

نیمرخ با یک خطا

 

25

شکل و قواره انگشتان درست باشد .

 

51

نیمرخ بدون خطا

 

26

جای مناسب انگشت شست

 

نمره کل

 

1.   نمرات داده شده را باهم جمع کنید . ( مجموع از 51 بیشتر تجاوز نمی کند)

2.   با استفاده از جدول مخصوص ( جدول شماره 1) نمره خام ، تبدیل به سن عقلی می شود . از رابطه زیر بهره هوشی کودک به دست می آید.

3.   اگر نمره خام آزمونی بر فرض مثال 40 باشد در جدول تبدیل نمرات ، ( جدول شماره 1 ) نمره خام را پیدا کرده و سن عقلی کودک را که 13 می باشد، استخراج می کنیم. ( این نمره سن عقلی کودک است) سپس 13 ( که سن عقلی کودک است) را در عدد 12 ( ماه) ضرب می کنیم. ( هر سال 12 ماه دارد)

سپس سن تقویمی آزمونی را محاسبه می کنیم . اگر آزمودنی به عنوان مثال 10 سال و 3 ماه داشته باشد 10 را ضربدر 12( هر سال 12 ماه دارد) بعلاوه 3 ( ماه) می کنیم نمره بدست آمده سن تقویمی کودک می باشد. حاصلضرب صورت و مخرج را در هم تقسیم کرده وضربدر 100 کرده و بهره هوشی آزمودنی بدست می آید. بدین صورت:

    IQ  = 13 * 12  * 100 = 126

  3+12*10       

4. سپس نمره به دست آمده را در طبقه بندی هوشی ( جدول شماره 2) پیدا کنید ،  بهره هوشی کودک مشخص می گردد.
 

” جدول تبدیل نمرات خام به سن عقلی “

جدول شماره 1

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

1

3-3

11

9-5

21

3-8

31

9-10

2

6-3

12

0-6

22

6-8

32

0-11

3

9-2

13

3-6

23

9-8

33

3-11

4

0-4

14

6-6

24

0-9

34

6-11

5

3-4

15

9-6

25

3-9

35

9-11

6

6-4

16

0-7

26

6-9

36

0-12

7

9-4

17

3-7

27

9-9

37

3-12

8

0-5

18

6-7

28

0-10

38

6-12

9

3-5

19

9-7

29

3-10

39

9-12

10

6-5

20

0-8

30

6-10

40

  -13

 

 

 

 

 

 

51

بالاتر از 13 سال

” جدول شماره 2 “

طبقه بندی از لحاظ هوش

معادل هوش

نابغه

189-170

تیز هوش

169-150

پر هوش

149-130

باهوش

129-110

متوسط

109-90

مرزی

89-80

مرزی ضعیف

79-70

کودن

69-50

کالیو

49-25

کانا

25-0

 

نوشته شده توسط مصطفی نجفی در 14:47 |  لینک ثابت   • 
مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر