دوشنبه ۲۹ آذر۱۳۸۹

سوالات روانشناسي شخصيت

 

سوالات روانشناسي شخصيت

 

  نظريه ها و مفاهيم شخصيت / تأليف: دكتر يوسف كريمي / رشته هاي: علوم تربيتي و روانشناسي
فصل اول - سوالات 10 - 1
1- اين تعريف كه شخصيت سازمان پويايي جنبه هاي ادراكي و انفعالي و ارادي و بدني فرد آدمي است» از كيست؟

الف) ديدگاه مكاتب
ب ) شلدن
ج ) مدي
د ) فرگوسن

 

  2- از ديدگاه مكاتب شخصيت، نقاب يا ماسكي است كه فرد به چه منظور به چهره خود نهاده است؟

الف) درك فشارها
ب ) روابط متقابل
ج ) اعمال شيوه هاي تفكر
د ) سازش با محيط
 

 

  3- به نظر مدعي، شخصيت فرد چه موردي را مشخص مي كند؟

الف) مشابهتهاي رفتار افراد
ب ) راههاي تعامل افراد
ج ) الگوي همسازي فرد
د ) شيوه هاي تفكر فرد  

 

  4- از نظر فرگوسن، شخصيت مجموعه چه ويژگي هايي است؟

الف) جنبه هاي ارداكي و انفعالي
ب ) سازش با محيط
ج ) راههاي تعامل فرد
د ) الگوهاي رفتار و تفكر  

 

  5- به نظرمان، شخصيت ، مجموعه چه صفاتي در فرد است؟

الف) ادراكي _ انفعالي
ب ) علائق _ گرايشها _ جسماني
ج ) تواناييها _ علائق
د ) كل صفات فرد  

 

  6- از ديدگاه اتكينسون و هيلگارد، شخصيت چه نوع الگوهايي را دربر مي گيرد؟

الف) رفتار و تفكر
ب ) افكار و احساسات
ج ) احساسات و اعمال
د ) جسماني _ رواني  

 

  7- مهمترين عنصري كه در تعاريف شخصيت مطرح شده است كدام مورد است؟

الف) مجموعه ويژگيها
ب ) تمايز فرد از ديگران
ج ) تشخيص مشابهت هاي افراد
د ) سازمان پوياي ادراكي _ انفعالي  

 

  8- ضرورت مطالعه روانشناسي شخصيت چيست؟

الف) خودشناسي _ موضع گيري مناسب
ب ) خودشناسي _ مردم شناسي
ج ) مردم شناسي _ برخورد مناسب با ديگران
د ) طبقه بندي افراد _ مردم شناسي  

 

  9- اصطلاح شخصيت از نظر ريشه اي از چه لغتي گرفته شده است؟

الف) شاخصه
ب ) تشخيص
ج ) ماسك
د ) شخص  

 

  10- اگر روانشناسي علم مطالعه رفتار موجود زنده باشد، رابطه روانشناسي و شخصيت را چگونه برآورد مي كنيد؟

الف) شخصيت يكي از حوزه هاي جزيي روانشناسي است
ب ) شخصيت يكي از حوزه هاي مهم روانشناسي است
ج ) دستيابي به شخصيت هدف مطالعات روانشناختي است
د ) الف و ب  

 

  فصل دوم - سوالات 28 - 11
11- نخستين سنگ بناي شخصيت فرد از چه زماني گذاشته ميشود؟

الف) تولد
ب ) اولين برخورد با كودك
ج ) تشكيل نطفه
د ) 2 سالگي

 

  12- ناقلان اصلي صفات ارثي والدين به فرزندان كدام هستند؟

الف) كروموزوم ها
ب ) سلو لهاي جنسي
ج ) سلول هاي غيرجنسي
د ) ژنها  

 

  13- هر سلول معمولي بدن انسان داراي چه تعداد كروموزوم است ؟

الف) 44
ب ) 23
ج ) 46
د ) 48  

 

  14- فرزند چه نسبتي از خصوصيات خود را از پدرومادر مي گيرد؟

الف)4/1
ب )2/1
ج )3/1
د)5/1  

 

  15- كدام زوج كروموزومي تعيين كننده جنسيت فرد است؟

الف) بيست و يكم
ب ) اولين
ج ) بيست و دوم
د ) بيست و سوم  

 

  16- در سلولهاي جنسي چه تعداد كروموزم وجود دارد؟

الف) 23
ب ) 46
ج ) دو عدد
د ) 44  

 

  17- هنگامي كه كروموزم 21 داراي 3 كروموزم شود جنين دچار چه حالتي ميشود؟

الف) كلاين فلتر
ب ) دان
ج ) آكرومگالي
د ) دموي مزاج  

 

  18- كدام يك از عوامل زير مي توانند تغييرات ناگهاني و پيش بيني نشده بوجود آورند؟ الف) جهش _ تغييرات كروموزومي

الف) جهش _ تغييرات كروموزومي
ب ) تغييرات ارثي _ محيطي
ج ) جهش _ تغييرات محيطي
د ) مزاج _ جهش  

 

  19- اگر برانگيختگي و بازداري هر دو نيرومند باشند و هم ارز، چنانچه هر دوفرايند متحرك باشند، شخصيت حاصله چگونه خواهد بود؟

الف) صفراوي
ب ) دموي
ج ) سودايي
د ) بلغمي  

 

  20- در حالت بالا چنانچه هر دوفرايند متعادل و راكد باشند، فرد داراي چه مزاجي خواهد شد؟

الف) دموي
ب ) صفراوي
ج ) سودايي
د ) بلغمي  

 

  21- اگر برانگيختگي بيشتر از بازداري باشد شخصيت حاصله داراي چه مزاجي خواهد بود؟

الف) سودايي
ب ) دموي
ج ) صفراوي
د ) بلغمي  

 

  22- اگر بازداري و برانگيختگي هر دو ضعيف باشند فرد داراي چه شخصيتي خواهد بود؟

الف) سودايي
ب ) صفراوي
ج ) دموي
د ) بلغمي  

 

  23- به عقيده پاولف، تعامل فرايندهاي عصبي با تجارب محيطي چه موردي را بوجود مي آورد؟

الف) خوش
ب ) شخصيت
ج ) مزاج
د ) منش  

 

  24- عامل اصلي ايجاد كننده تعامل و برقرار كننده ثبات محيط داخلي بدن چيست؟

الف) غدد برون ريز
ب ) غدد درون ريز
ج ) ژنها
د ) كروموزمها  

 

  25- مهمترين غده درون ريز كدام است؟

الف) تيروئيد
ب ) جنسي
ج ) پاراتيروئيد
د ) هيپوفيز

26- هورمون رشد توسط چه غده اي ترشح ميشود؟
الف) هيپوفيز(قدامي)
ب ) هيپوفيز (خلفي)
ج ) جنسي
د ) فوق كليوي

27- تنظيم رشد استخوان ها، ذخيره نمودن پروتئين ها و تحريك قشري توسط چه غده اي صورت مي گيرد؟
الف) بخش خلفي هيپوفيز
ب ) بخش قدامي هيپوفيز
ج ) قشر خارجي فوق كليوي
د ) قشر داخلي فوق كليوي

28- ايجاد و رشد اسپرم در مردان و تخمك در زنان توسط چه هورموني صورت ميگيرد؟
الف) لاكتوژن
ب ) اكسي توكسين
ج ) تيروكسين
د ) محرك فوليكول  

  ادامه فصل دوم - سوالات 45 - 29
29- هورمونهاي لوتنين و پيترسين توسط چه غده اي ترشح مي شوند؟

الف) بخش قدامي هيپوفيز
ب ) تيروئيد
ج ) بخش خلفي هيپوفيز
د ) فوق كليوي

 

  30- كار اصلي كدام هورمون متعادل كننده متابوليسم است؟

الف) تيروتروپيك
ب ) تيروكسين
ج ) پاراتورمون
د ) آدرنالين  

 

  31- كمبود ترشح تيروكسين موجب چه اختلالي در فرد مي گردد؟

الف) گواتر
ب ) تتانوس
ج ) آكرومگالي
د ) كرتينيسم  

 

  32- وظيفه اصلي پاراتورمون چيست؟

الف) حفظ تعادل فسفر و كلسيم
ب ) ذخيره پروتئينها
ج ) متعادل كننده متابوليسم
د ) حفظ توازن مايعات  

 

  33- كمبود ترشح پاراتورمون موجب ايجاد چه بيماري خواهد شد؟

الف) كرتينيسم
ب ) داون
ج ) تتانوس
د ) كواشيوركور  

 

  34- ازديداد ضربان قلب و انعقاد خود و آزاد شدن قند از كبد _ انبساط ماهيچه هاي روده جزء وظايف كدام هورمون است؟

الف) آدرنالين
ب ) نوراپي نفرين
ج ) آندروژن
د ) پاراتورمون  

 

  35- ايجاد ميل جنسي توسط چه هورموني در زنان بوجود مي آيد؟

الف) آندروژن
ب ) پروژسترون
ج ) استروژن
د ) گونادوترفين  

 

  36- به نظر بقراط، افراد عصبي مزاج و تندخو داراي چه مزاجي هستند؟

الف) سودايي
ب ) بلغمي
ج ) دموي
د ) صفراوي  

 

  37- به نظر بقراط افراد خيالباف و ماليخوليايي داراي چه مزاجي هستند؟

الف) صفراوي
ب ) سوداوي
ج ) بلغمي
د ) دموي  

 

  38- به نظر بقراط افراد سرد و بي ثبات از نظر عاطفي چه مزاجي دارند؟

الف) بلغمي
ب ) صفراوي
ج ) سوداوي
د ) دموي  

 

  39- افراد خوش خلق و خوشگذران از چه مزاجي برخوردار هستند؟

الف) صفراوي
ب ) دموي
ج ) بلغمي
د ) سوداوي  

نوشته شده توسط مصطفی نجفی در 11:38 |  لینک ثابت   •